เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล การชำระคืนทุน ZIIBET

เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันในของบริษัทให้กับ Time Warner; และการเปลี่ยนแปลงบางประการในบทบัญญัติภาษีเงินได้ รวมทั้งผลกระทบของภาษีต่อรายการข้างต้น ในทำนองเดียวกันAdjusted Diluted EPSหมายถึงกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ TWC ไม่

รวมรายการข้างกระแสเงินสดอิสระหมายถึง เงินสดที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงาน (ตามที่กำหนดไว้ใน GAAP) ไม่รวมผลกระทบ หากมี ของเงินสดที่จัดหาหรือใช้โดยการดำเนินงานที่ยกเลิก บวก (i) ภาษีเงินได้ใดๆ ที่จ่ายจากการขายการลงทุน และ (ii) สิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนเกิน จากการชดเชยตามส่วน

ของผู้ถือหุ้น หัก (i) รายจ่ายฝ่ายทุน (ii) เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ (ไม่รวมที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ) (iii) การกระจายหุ้นส่วนไปยังบุคคลที่สาม และ (iv) การชำระเงินต้นของสัญญาเช่าซื้อทฝ่ายบริหารใช้ OIBDA และ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้ว ท่ามกลางมาตรการอื่นๆ ในการประเมิน

ประสิทธิภาพของการรวมบัญชีและเซกเมนต์ของบริษัท เนื่องจากเป็นการขจัดผลกระทบของ (i) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ไม่ใช่เงินสดจำนวนมาก และ (ii) รายการที่ไม่อยู่ในการควบคุมของผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ( เช่น การตั้งสำรองภาษีเงินได้ รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ และดอกเบี้ย

จ่ายสุทธิ) OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วจะขจัดผลกระทบของรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่ระบุในคำจำกัดความของ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วข้างต้น ฝ่ายบริหารยังใช้มาตรการเหล่านี้ในการจัดสรรทรัพยากรและทุนให้กับส่วนต่างๆ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วยังเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในโครงการค่าตอบแทนจูงใจ

ประจำปีของบริษัทอีกด้วย กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC และ EPS ที่ปรับลดแล้วถือเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัท เว็บจีคลับ เนื่องจากมาตรการเหล่านี้จะขจัดจำนวนเงินที่ไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานขั้นพื้นฐานของบริษัท บริษัทใช้ Adjusted Diluted EPS ท่ามกลาง

มาตรการอื่นๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพทั้งบนพื้นฐานที่แน่นอนและสัมพันธ์กับบริษัทคู่แข่งและตลาดในวงกว้าง ฝ่ายบริหารเชื่อว่า Free Cash Flow เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสามารถของบริษัทในการสร้างเงินสด ลดหนี้สุทธิ จ่ายเงินปันผล ซื้อหุ้นสามัญคืน และลงทุนเชิงกลยุทธ์ หลังจากชำระภาษีเงินสด

ดอกเบี้ย และรายการเงินสดอื่นๆ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์มักใช้มาตรการเหล่านี้ทั้งหมาตรการเหล่านี้มีข้อจำกัดโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น OIBDA และ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนหรือต้นทุนเป็นงวดของสินทรัพย์ที่เป็นทุนบางรายการซึ่งใช้ในการสร้างรายได้ เพื่อชดเชยข้อจำกัดดังกล่าว ฝ่าย

บริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านกระแสเงินสดอิสระ ซึ่งสะท้อนถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน และรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนตามงวดของสินทรัพย์ที่เข้าเป็นทุน OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ได้สะท้อนถึงรายการใด ๆ ที่ระบุไว้ว่าเป็นข้อยกเว้นในคำจำกัดความของ OIBDA ที่

ปรับปรุงแล้วข้างต้น เพื่อชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้ ฝ่ายบริหารจะประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน OIBDA และรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC ซึ่งสะท้อนถึงรายการดังกล่าว นอกจากนี้ OIBDA และ OIBDA ที่ปรับปรุงแล้วนั้นไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนที่สำคัญของบริษัทสำหรับภาษีเงินได้และต้นทุนการชำระหนี้ ผลลัพธ์

ของการลงทุนในตราสารทุนของบริษัท และรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่การดำเนินงาน นอกจากนี้ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC และ EPS ที่ปรับลดแล้วไม่ได้สะท้อนค่าใช้จ่ายบางประการที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมีผลกระทบ

ต่อผลการดำเนินงานขั้นพื้นฐานหรือไม่ ฝ่ายบริหารชดเชยข้อจำกัดเหล่านี้โดยใช้การวิเคราะห์อื่นๆ เช่น การตรวจสอบรายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC กระแสเงินสดอิสระ การวัดสภาพคล่องไม่ได้สะท้อนถึงการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการได้มาซึ่งช่วยลดสภาพคล่ควรพิจารณามาตรการ non-GAAP

เพิ่มเติมจากไม่ใช่เพื่อทดแทนรายได้จากการดำเนินงานของบริษัท รายได้สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC และมาตรการกระแสเงินสดต่างๆ (เช่น เงินสดที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน) ตลอดจนมาตรการทางการเงินอื่นๆ ประสิทธิภาพและสภาพคล่องที่รายงานตาม GAAP และไม่อาจเทียบได้กับมาตรการที่มีชื่อ

คล้ายกันซึ่งใช้โดยบริษัทอืเอกสารนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 มาตรา 27A แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และ

ไทม์วอร์เนอร์ เคเบิลตั้งใจว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง แถลงการณ์ในที่นี้เกี่ยวกับผลประกอบการและการเงินในอนาคต และแถลงการณ์อื่นๆ เกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคต รวมถึงข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อกิจการ

Time Warner Cable โดย Comcast Corporation (“Comcast”) ถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยคำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์ ” “โครงการ” “ตั้งใจ” “ควร” “ประมาณการ” หรือสำนวนที่คล้ายกัน ข้อความเหล่านี้อิงตามการคาด

การณ์หรือความเชื่อในปัจจุบันของผู้บริหาร และอาจเกี่ยวข้องกับการประมาณการและสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ และอาจมีความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปอย่างมากจากสิ่งที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ในที่นี้

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี กลยุทธ์ และ/หรือกฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ Time Warner Cable รวมถึงการเสนอซื้อกิจการของ Comcast . ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ สามารถพบได้ในเอกสารที่ Time Warner

Cable และ Comcast ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดของ Time Warner Cable และ Comcast ในแบบฟอร์ม 10-K รายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K Time Warner Cable

และ Comcast ไม่มีภาระผูกพันและปฏิเสธภาระผูกพันดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ผู้อ่านควรระวังอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควรซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้ รายงานรายไตรมาส

ในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K Time Warner Cable และ Comcast ไม่มีภาระผูกพันและปฏิเสธภาระผูกพันดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ผู้อ่านควรระวังอย่าใช้

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควรซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นี้ รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K Time Warner Cable และ Comcast ไม่มีภาระผูกพันและปฏิเสธภาระผูกพันดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่า

จะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ผู้อ่านควรระวังอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควรซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ในที่นีข้อมูลเพิ่มเติTime Warner Cable ยื่นหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กับสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 เมษายน

2557 และคาดว่าจะมอบหนังสือมอบฉันทะที่ชัดเจนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ของ TIME WARNER CABLE ได้รับการกระตุ้นให้อ่านเอกสารนี้และเอกสารอื่นใดที่ยื่นโดย TIME WARNER CABLE พร้อมด้วย ก.ล.ต. อย่างละเอียดถี่ถ้วนในเนื้อหาทั้งหมดของพวกเขา หากและเมื่อใดที่เอกสาร

ดังกล่าวปรากฏ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญอยู่ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์สามารถรับสำเนาคำชี้แจงสิทธิ์ขาด (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่ Time Warner Cable ยื่นต่อ SEC ผ่านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ได้ที่http://www.sec.govในการเชื่อมต่อกับธุรกรรมที่เสนอระหว่าง Comcast และ Time Warner

Cable เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2014 Comcast ได้ยื่นคำร้องต่อ SEC ซึ่งเป็นคำชี้แจงการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม S-4 ซึ่งรวมถึงคำชี้แจงร่วมเบื้องต้นขอ

ง Comcast และ Time Warner Cable ที่ถือเป็น หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นของ Comcast ใบแจ้งการจดทะเบียนยังไม่มีผลบังคับใช้ หลังจากที่คำชี้แจงการลงทะเบียนได้รับการประกาศโดย SEC แล้ว หนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนร่วมขั้นสุดท้ายจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Comcast และ Time Warner

Cable นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์ของ COMCAST และ TIME WARNER CABLE ได้รับการกระตุ้นให้อ่านคำชี้แจง/โครงการมอบฉันทะร่วมและเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อ หรือจะถูกยื่นต่อ SEC อย่างระมัดระวังและในเนื้อหาทั้งหมดของพวกเขา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีหรือจะคงอยู่ นักลงทุนและผู้ถือหลักทรัพย์สามารถรับ

สำเนาคำชี้แจงการจดทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ/หนังสือชี้ชวนร่วมและเอกสารอื่น ๆ ที่ Comcast หรือ Time Warner Cable ยื่นต่อ SEC ผ่านทางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย SEC ได้ที่http://www.sec.gov สามารถดูสำเนาเอกสารที่ Comcast ยื่นต่อ SEC โดย Comcast ได้ฟรีที่เว็บไซต์ของ Comcast

ที่http://cmcsa.com หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Comcast ที่หมายเลข 866-281-2100 สำเนาเอกสารที่ Time Warner Cable ยื่นต่อ SEC จะให้บริการฟรีที่เว็บไซต์ของ Time Warner Cable ที่http://ir.timewarnercable.com หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Time Warner Cable

ที่หมายเลข 877-446-368ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 Time Warner Cable Inc. (“TWC” หรือ “บริษัท”) ได้ลงนามในข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการกับ Comcast Corporation (“Comcast”) โดยบริษัทตกลงที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทที่ถือหุ้น 100% บริษัท

ในเครือของ Comcast (“การควบรวม Comcast”) เมื่อเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการ Comcast หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจะถูกยกเลิก และหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วแต่ละหุ้นจะถูกแปลงเป็นสิทธิ์ในการรับหุ้นสามัญ Class A ของ Comcast จำนวน 2.875 หุ้น การควบรวมกิจการของ Comcast ซึ่ง

คาดว่าจะปิดตัวลงภายในสิ้นปี 2557 จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทและ Comcast การอนุมัติด้านกฎระเบียบ และเงื่อนไขการปิดอื่นๆ บางประการ กฎบัตร คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงคComcast, Time Warner Cable, กรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่บริหารบางรายอาจได้รับการพิจารณาให้มีส่วนร่วมในการ

ชักชวนของผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม Time Warner Cable/Comcast ที่เสนอ และในส่วนที่เกี่ยวกับ Time Warner Cable และบริษัทในเครือบางแห่ง ในการชักชวนของผู้รับมอบฉันทะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2014 ของ Time Warner Cable ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและ

เจ้าหน้าที่บริหารของ Time Warner Cable ระบุไว้ในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือมอบฉันทะเบื้องต้นสำหรับ การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Comcast มีระบุไว้ในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 และหนังสือมอบฉันทะประจำปี 2557 การประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ยื่นต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 สามารถรับ

เอกสารเหล่านี้ได้ฟรีจากแหล่งที่กล่าวข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมในการมอบฉันทะและคำอธิบายเกี่ยวกับผลประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม โดยการถือครองหลักทรัพย์หรืออย่างอื่นMillicom International Cellular: เติบโตในทุกภูมิภาค ทุกหน่วยธุรกิจ
— การเร่งการเติบโตปกติในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในสกุลเงินท้องถิ่น

— เน็ตมือถือเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านเครื่องในไตรมาส 1 ส่งผลให้ฐานลูกค้ารวมอยู่ที่ 51.6 ล้านคน

— แอฟริกาเร่งตัวขึ้นด้วยการเติบโตของรายได้เกือบ 12% ในไตรมาสนี้ด้วยสกุลเงินท้องถิ่น

— สายเคเบิลเติบโตเกือบ 13% เมื่อเราเปิดตัว Tigo Star ซึ่งเป็นข้อเสนอที่หลอมรวมเข้าด้วยกันในละตินอเมริกาและ Tigo Sports ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อหาแรกของเรา

— ปัจจุบัน MFS มีลูกค้ามากกว่า 7.3 ล้านราย และมีการรุกเกิน 18% ของฐานลูกค้าของเราที่ให้บริการ

— การเปลี่ยนแปลงสู่บริษัท Digital Lifestyle ก้าวไปข้างหน้า ดังที่แสดงโดย DTH ที่เปิดตัวในละตินอเมริกาในวันนี้ และความร่วมมือของเรากับ Facebook ในแทนซาเนีย

— EBITDA margin ก่อนต้นทุนองค์กรที่ 38.2% ในไตรมาสที่ 1 หลังจากต้นทุนขององค์กร อัตรากำไร 34% แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินของเราในขณะที่ลงทุนในโอกาสในการเติบโต

24 เมษายน 2557 02:47 น. Eastern Daylight Time
สตอกโฮล์ม–( บิสิเนส ไวร์ )– กำหนดการเติบโตในสี่เสาหลักเชิงกลยุทธ์:

“ผลประกอบการไตรมาสนี้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังดำเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตของเราในทุกภูมิภาคโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 8% การลงทุนของเราในการเติบโตนี้มีผลกระทบต่ออัตรากำไรที่คาดหวังไว้ ”

ทวีตนี้
— ในไตรมาสที่ 1 ธุรกิจข้อมูลมือถือของเรายังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มมากกว่า 700,000 รายการ ปรับปรุงการเจาะข้อมูลมือถือภายในฐานลูกค้ามือถือของเราเป็น 20.9% เพิ่มขึ้นจาก 15.1% ในเดือนมีนาคม 2013

— ในเคเบิลทีวีและสื่อดิจิทัล การเติบโตเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 13 ที่ 12.8% ในสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการเปิดตัว “Tigo Star” และ “Tigo Sports” บริการเคเบิลและบรอดแบนด์ใหม่ของเรา รวมถึงช่องทีวี RGU ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 3.5% เป็น 1.40

— การเติบโตของการเจาะระบบ MFS เร่งตัวขึ้นในไตรมาสแรก โดยแตะ 18.2% ของลูกค้าของเราในตลาดที่เรานำเสนอบริการ ในไตรมาสที่ 1 เราได้เพิ่มลูกค้าใหม่กว่า 1 ล้านราย นักแสดงที่แข็งแกร่งที่สุดคือแทนซาเนีย เอลซัลวาดอร์ และชาด

— การลงทุนออนไลน์ของเราขยายตัวอย่างต่อเนื่องในแอฟริกาและละตินอเมริกา เนื่องจากเราพบว่ามีการเปิดตัวกิจการต่างๆ มากมายทั้งในประเทศใหม่และตลาดมือถือของ Millicom เราตั้งตารอที่ MTN จะเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้ในแอฟริกาขณะที่เรารอการอนุมัติด้านกฎระเบียบขั้นสุดท้าย เราคาดว่าข้อตกลงจะแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

— รายรับไตรมาส 1 อยู่ที่ 1,405 ล้านดอลลาร์ เติบโต 8.5% ในสกุลเงินท้องถิ่น (4% ของโพรฟอร์มารายงาน)* การเติบโตของรายได้จะอยู่ที่ 9.4% เมื่อเทียบเคียง** ผลกระทบของการเคลื่อนไหวของ forex อยู่ที่ -4.8%

— EBITDA ไตรมาส 1 ก่อนต้นทุนองค์กรที่ 537 ล้านดอลลาร์ (ส่วนต่าง 38.2%) หลังจากต้นทุนขององค์กร EBITDA สูงถึง 478 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตรากำไร 34.0%

— ค่าใช้จ่าย Q1 ปี 2557 อยู่ที่ 163 ล้านดอลลาร์ (11.6% ของรายได้)

* proforma: ขอบเขตการรวมใหม่

** Like-for-like: การเติบโตแบบออร์แกนิก ไม่รวมผลกระทบด้านกฎระเบียบและแบบครั้งเดียว

เหตุการณ์สำคัญ

— นับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2014 Millicom ได้รวม Tigo Guatemala เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่มอริเชียสและธุรกิจออนไลน์ (ในแอฟริกาและละตินอเมริกา) ได้รวมเอาทุนแล้ว

— เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2014 Tigo Guatemala ได้ออกพันธบัตรอายุ 10 ปีมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ เงินที่ได้จากพันธบัตรส่วนใหญ่ใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้ท้องถิ่นและหนี้ของ Millicom พันธบัตรมีคูปอง 6.875%

— เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 มิลลิคอมได้ประกาศแต่งตั้งทิม เพนนิงตัน เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทิมจะเข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2014

— ในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 มิลลิคอมเปิดตัว Tigo Sports ในปารากวัย ตามด้วย Tigo Star ในเดือนมีนาคม 2014

คำแนะนำปี 2014 ย้ำอีกครั้ง

ภายใต้ขอบเขตการรวมบัญชีใหม่ (i) และที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เราคาดว่าการเติบโตของรายได้จะเร่งตัวขึ้นที่อัตราตัวเลขหลักเดียวระดับกลางถึงสูง (เทียบกับ 5.5% ในปี 2556 ที่เปรียบเทียบได้) ตามรายงานและอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เราคาดว่าการเติบโตของรายได้จะเกิน 15% EBITDA margin จะทรงตัวประมาณช่วงกลางถึง 30 วินาที (หลังต้นทุนองค์กร) ในปี 2014 เราคาดว่าอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 19% ไม่รวมคลื่นความถี่และการเข้าซื้อกิจการใบอนุญาต

การปรับปรุง EBITDA Margin จากการควบรวมกิจการทั้งหมดของกัวเตมาลาจะถูกชดเชยในปี 2557 โดยการเร่งการลงทุนเพื่อโอกาสในการเติบโตในแอฟริกาและอเมริกาใต้(i) ขอบเขตการรวมบัญชีใหม่รวมถึงการรวมบัญชีกัวเตมาลาและการบัญชีหุ้นสำหรับมอริเชียสและออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ และไม่รวม UNE

(ii) EBITDA: ได้มาจากการหักต้นทุนขาย ต้นทุนการขายและการตลาด และค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (รวมถึงต้นทุนส่วนกลาง) จากรายได้ และบวกรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ

(iii) กำไรสุทธิที่ปรับปรุงสำหรับรายการต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนไหวในการประเมินมูลค่าของตัวเลือกการขาย (ติดลบ 21 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2014) และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การด้อยค่าของค่าความนิยม และผลกระทบทางภาษีครั้งเดียว การประเมินค่าใหม่ของดอกเบี้ยที่ถือไว้ก่อนหน้านี้ และ ผลลัพธ์จากบริษัทร่วม การร่วมทุน และการเริ่มต้นธุรกิจ

(iv) Proforma เพื่อสะท้อนการรวมบัญชีของกัวเตมาลาและการบัญชีหุ้นสำหรับมอริเชียสและออนไลน์

ส่งมอบการเติบโตทั่วทุกภูมิภาค ทุกหน่วยธุรกิจ

“ผลประกอบการไตรมาสนี้แสดงให้เห็นว่าเรากำลังดำเนินการตามกลยุทธ์การเติบโตของเราในทุกภูมิภาคโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 8% การลงทุนของเราในการเติบโตนี้มีผลกระทบต่ออัตรากำไรที่คาดหวังไว้

การฟื้นตัวในแอฟริกายังคงเติบโตต่อเนื่องด้วยตัวเลขสองหลักเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส และอเมริกาใต้ยังคงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง นำโดยโคลอมเบีย

เราเปลี่ยนแปลงธุรกิจเคเบิลของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเปิดตัว Tigo Star ช่อง Tigo Sports และการเริ่มต้นบริการ DTH ครั้งแรกของเราในละตินอเมริกาในวันนี้

การบริโภคข้อมูลมือถือที่แข็งแกร่งนั้นถูกเน้นโดยยอดขายสมาร์ทโฟนของเราที่เพิ่มขึ้นสามเท่าในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2013 และความร่วมมือด้านเนื้อหากับ Facebook ในแทนซาเนีย

เราได้ดำเนินการตามหลักการเติบโตทั้งสี่โดย MFS เพิ่งเปิดตัวในเซเนกัล เสร็จสิ้นรายการผลิตภัณฑ์สำหรับแอฟริกา และพันธมิตรออนไลน์ของเรายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

มีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า แรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินต่อไป โดยความเข้มข้นของการแข่งขันไม่ลดลง และภัยคุกคามจากกฎระเบียบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรายได้ เราปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับมาร์จิ้นในขณะที่เราดำเนินขั้นตอนการลงทุนที่สำคัญแต่มีการควบคุมอย่างระมัดระวังต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะเติบโต EBITDA ของเราในขณะที่เรากระจายไปสู่บริษัทไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่แท้จริงในระยะยาว”

Hans-Holger Albrecht

ประธานและซีอีโอ,

มิลลิคอม อินเตอร์เนชั่นแนล เซลลูล่าร์ SA

รายละเอียดการประชุมทางโทรศัพท์

การนำเสนอและการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ของไตรมาสจะจัดขึ้นเวลา 14.00 น. สตอกโฮล์ม / 13.00 น. ลอนดอน /08.00 น. นิวยอร์กในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 หมายเลขโทรศัพท์: + 46 (0) 850 520 204, + 44 (0 ) 208 515 2303, + 1 480 629 9692. รหัสเข้าใช้งาน: 4673601

สตรีมสดเสียงจากการประชุมสายยังสามารถเข้าถึงได้www.millicom.com กรุณาโทรเข้า / เข้าสู่ระบบ 10 นาทีก่อนเริ่มการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อให้มีเวลาสำหรับการลงทะเบียน

สไลด์ไปกับการประชุมทางโทรศัพท์ได้ที่www.millicom.comDave & Buster’s, Inc. จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
24 เมษายน 2014 10:37 น. Eastern Daylight Time
ดัลลาส–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2556 Dave & Buster’s, Inc. ผู้ดำเนินการศูนย์รวมความบันเทิง/การรับประทานอาหารที่มีปริมาณมาก ประกาศในวันนี้ว่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในเดือนพฤษภาคม 1 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 น. ตามเวลาภาคกลาง (9.00 น. ตามเวลาตะวันออก)

ฝ่ายบริหารจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. ตามเวลากลาง (11:00 น. ตามเวลาตะวันออก) การประชุมทางโทรศัพท์สามารถทำได้ทางโทรศัพท์โดยกด 1-888-510-1765 หรือสำหรับผู้โทรต่างประเทศโดยกด 1-719-325-2435 สามารถเล่นซ้ำได้หลังจากการโทรเป็นเวลาหนึ่งปี เริ่มเวลา 13:00 น. ตามเวลากลาง (14:00 น. เวลาตะวันออก) และสามารถเข้าถึงได้โดยกด 1-877-870-5176 หรือสำหรับการโทรระหว่างประเทศโดยกด 1-858- 384-5517; รหัสผ่านคือ 6570351

นอกจากนี้ สามารถดูเว็บคาสต์สดและที่เก็บถาวรของการประชุมทางโทรศัพท์ได้ที่www.daveandbusters.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

เกี่ยวกับ Dave & Buster’s, Inc.Joe Torre ผู้จัดการทีมเบสบอลในตำนานและ CohnReznick LLP ร่วมมือกันในแคมเปญโฆษณาระดับชาติใหม่ “Game Changer”
แคมเปญใหม่ตอกย้ำความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของบริษัทในด้านภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

Dave & Buster’s ก่อตั้งขึ้นในปี 1982 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส โดยเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการสถานที่จัดงานจำนวน 68 แห่งชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งนำเสนอตัวเลือกความบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟแบบครบวงจรสำหรับผู้ใหญ่และครอบครัว เช่น เกมแลกรางวัลที่เน้นทักษะ/กีฬา และวิดีโอเกมจำลองขั้นสูงทางเทคโนโลยี เมนูอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพสูงเต็มรูปแบบ และสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับการชมกีฬา ปัจจุบัน Dave & Buster’s มีร้านค้าใน 26 รัฐและแคนาดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดฟและบัสเตอร์กรุณาเยี่ยมชมwww.daveandbusters.com

Millicom เป็นบริษัทโทรคมนาคมและสื่อชั้นนำที่อุทิศให้กับตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกาและแอฟริกา มิลลิคอมเป็นผู้กำหนดจังหวะในการนำเสนอบริการไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรมและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางให้กับตลาดเกิดใหม่ของโลก โดยให้การเข้าถึงโลกผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก Millicom Group มีพนักงานมากกว่า 10,000 คนและให้บริการโทรศัพท์มือถือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เนื้อหา และบริการทางการเงินแก่ลูกค้ากว่า 50 ล้านคน Millicom International Cellular SA ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 มีสำนักงานใหญ่ในลักเซมเบิร์ก และจดทะเบียนใน NASDAQ OMX สตอกโฮล์ม ภายใต้สัญลักษณ์ MIC ในปี 2556 มิลลิคอมสร้างรายได้ 5.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ EBITDA 1.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมี “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” บางประการที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและแผน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพในอนาคต ต้นทุน รายได้ รายได้ และข้อมูลแนวโน้มอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Millicom ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญต่างๆ

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อิงตามข้อมูลที่มีให้ Millicom ณ วันที่ในที่นี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาทั้งหมดที่เป็นของ Millicom International Cellular SA และพนักงานหรือตัวแทนของ Millicom International Cellular SA หรือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของ Millicom มีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งจากปัจจัยที่อ้างถึงข้างต้น มิลลิคอมไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

Joe Torre ผู้จัดการเบสบอลในตำนานและ CohnReznick LLP ร่วมมือกันในแคมเปญโฆษณาระดับชาติใหม่ “Game Changer” (ภาพ: Business Wire)

24 เมษายน 2014 10:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 59 CohnReznick LLP บริษัทที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และที่ปรึกษารายใหญ่อันดับ 10 ของสหรัฐอเมริกา ประกาศในวันนี้ว่า Joe Torre จะยังคงทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำชาติและเปิดตัวแคมเปญโฆษณาใหม่ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเชิงลึกของบริษัทที่ช่วยให้ลูกค้านำทางและประสบความสำเร็จในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน แคมเปญ “Game Changer” ใหม่ล่าสุดนำเสนอ Joe Torre ผู้จัดการทีมเบสบอลในตำนาน EVP of Operations ที่ Major League Baseball และผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็น National Baseball Hall of Fame ประจำปี 2014

“ด้วยแคมเปญของเรา เราหวังว่าจะนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ก้าวหน้าซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับฐานลูกค้าปัจจุบันและอนาคตของเรา”

ทวีตนี้
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ชุดโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในตลาดเป้าหมายและนำเสนอ Torre จะแสดงในธุรกิจระดับประเทศและสิ่งพิมพ์ทางการค้าที่สำคัญ สปอตวิทยุชั้นนำและในประเทศ สปอนเซอร์แบบบูรณาการ โฆษณาดิจิทัล/มือถือ รวมถึงเนื้อหาพื้นเมืองและ โพสต์ที่สนับสนุนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ แคมเปญนี้ยังรวมถึงการจัดวางกลางแจ้งและการรวมเส้นทางรถไฟโดยสารที่มีต้นกำเนิดในตลาดยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ แคมเปญดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปที่การพิมพ์การค้าในอุตสาหกรรมที่สำคัญและร้านค้าออนไลน์ โดยเน้นที่พื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัท เช่น ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ไพรเวทอิควิตี้ พลังงานหมุนเวียน และบริการพิเศษของ CohnReznick Advisory Group

ธีมของแคมเปญ “Game Changer” สะท้อนถึงความสำคัญที่สำคัญของประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลเชิงลึกในช่วงเวลาที่สำคัญและซับซ้อน ลูกค้าของบริษัทและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน แต่แนวทางที่นำโดยพันธมิตรของ CohnReznick ช่วยให้ลูกค้าเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจเหล่านั้นผ่านโซลูชันที่วัดผลได้และอิงตามผลลัพธ์ โฆษณาช่วยส่งเสริมความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและมีความเกี่ยวข้องของ CohnReznick และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลง และการคิดไปข้างหน้าสำหรับลูกค้า Torre มีจุดเด่นด้วยธีม “ตัวเปลี่ยนเกม” ที่สะดุดตา เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมความไม่แน่นอนในตลาดที่ลูกค้าของบริษัทจำนวนมากเผชิญอยู่ทุกวัน

Torre ยังรวบรวมธีมต่างๆ ของแคมเปญไว้มากมาย ทั้งในฐานะผู้นำ แต่ยังเป็น “ผู้เปลี่ยนเกม” ด้วยเช่นกัน ในฐานะผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ โจเป็นตัวอย่างลักษณะเดียวกับที่บริษัทสร้างไว้ – ความเป็นเลิศ ความซื่อสัตย์ การอุทิศตน ผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การกุศล และความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ Torre สอดคล้องกับแบรนด์ของบริษัท – นักแสดงที่พิสูจน์แล้ว ผู้นำ ผู้เล่นในทีม และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในสาขาของตน

“แคมเปญ ‘Game Changer’ เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงจากการโฆษณาบริการระดับมืออาชีพทั่วไป และไม่มีบริษัทบัญชีอื่นใดที่มีโฆษกที่มีทัศนวิสัยและค่านิยมของ Joe” Chuck Ludmer, CMO, CohnReznick กล่าว “แคมเปญใหม่นี้จะช่วยให้เราสร้างความตระหนักในหมู่ผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้มีอิทธิพลในกลุ่ม C-suite เราเชื่อว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาของเราและช่วยให้เราแปลข้อความของเราได้”

“เราได้ยินจากลูกค้าของเราทุกวันเกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในอุตสาหกรรมของพวกเขา สนามเด็กเล่นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และคุณต้องการความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพื่อก้าวไปข้างหน้า” ทอม มาริโน ซีอีโอร่วมของ CohnReznick กล่าว

“ด้วยแคมเปญของเรา เราหวังว่าจะนำเสนอแนวทางการคิดล่วงหน้าของเราในการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับฐานลูกค้าปัจจุบันและอนาคตของเรา” Ken Baggett ซีอีโอร่วมกล่าวเสริม

“เช่นเดียวกับในกีฬาเบสบอล คุณต้องครอบคลุมฐานทั้งหมดของคุณในธุรกิจ” Torre กล่าว “คุณต้องอยู่เหนือเกมถ้าคุณต้องการให้บริษัทของคุณก้าวไปข้างหน้า แต่ในโลกปัจจุบัน ทำคนเดียวได้ยาก คุณต้องการทีมที่สามารถให้ความเชี่ยวชาญและการคิดล่วงหน้าที่จำเป็นต่อการโทรที่ถูกต้อง จำไว้ว่า ‘บุคคลชนะเกม แต่ทีมได้แชมป์” และทีมของ CohnReznick ก็สนับสนุนสิ่งนั้น”

แคมเปญโฆษณานี้สร้างขึ้นโดย Source Communications ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาดแบบบูรณาการซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Hackensack รัฐนิวเจอร์ซี โดยมีจุดแข็งในด้านกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬาและการเปิดใช้งาน

ความสัมพันธ์กับ Torre ขยายไปไกลกว่าธุรกิจ ไปสู่การอุทิศเพื่อการกุศล CohnReznick CARES บริการชุมชนของบริษัท “เรียกร้องให้ดำเนินการ” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในชุมชน การสนับสนุน ความรับผิดชอบ การศึกษา และการบริการ สนับสนุนมูลนิธิ Torre’s Safe At Home ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อยุติวงจรความรุนแรงในครอบครัวและช่วยชีวิต มูลนิธิ Safe At Home เป็นหนึ่งในสี่องค์กรการกุศลระดับชาติที่ CohnReznick CARES สนับสนุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งของบริษัทต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน CohnReznick ไม่เพียงแต่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเท่านั้น แต่ยังจัดการแข่งขันกอล์ฟของตัวเองเพื่อหาเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ Safe At Home ในแต่ละปี ตั้งแต่ CohnReznick เริ่มทำงานกับมูลนิธิ Safe At Home Foundation ได้ระดมทุนเกือบ 600,000 ดอลลาร์สำหรับสาเหตุนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและดูแคมเปญโฆษณากรุณาเยี่ยมชมwww.cohnreznick.com

เกี่ยวกับ CohnReznick

ด้วยต้นกำเนิดย้อนหลังไปถึงปี 1919 CohnReznick LLP เป็นบริษัทด้านบัญชี ภาษี และที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 10 ในสหรัฐอเมริกา โดยผสมผสานทรัพยากรและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของบริษัทระดับประเทศเข้ากับแนวทางเชิงปฏิบัติของผู้ประกอบการซึ่งสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบไดนามิกในปัจจุบันต้องการ CohnReznick ให้บริการในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและให้บริการเฉพาะทางสำหรับบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 1000 บริษัทที่บริหารจัดการโดยเจ้าของกิจการ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐบาล องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และภาคส่วนตลาดที่สำคัญอื่นๆ

CohnReznick ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์กให้บริการลูกค้าด้วยพันธมิตรมากกว่า 280 ราย พนักงาน 2,500 คน และสำนักงาน 26 แห่ง บริษัทเป็นสมาชิกของ Nexia International ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี และธุรกิจอิสระระดับโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.cohnreznick.com

เกี่ยวกับแหล่งที่มาของการสื่อสาร“David Lloyd Leisure แสวงหาวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย และ David Lloyd Playlist เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย ซึ่งควบคุมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสามารถเข้าถึงสิ่งใหม่ๆ ระดับความฟิตในขณะที่ฟังศิลปินมากมายจาก Universal Music”

Brian Rose กรรมการผู้จัดการของ Universal Music UK’s Commercial Division กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและฟิตเนสชั้นนำ ( http://www.davidlloyd.co.uk/home/goals ) ที่ David Lloyd Leisure เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา แอพเพลงและฟิตเนสที่ล้ำสมัยนี้

“เราได้เลือกเพลย์ลิสต์มาอย่างดีเพื่อให้เข้ากับจังหวะของกิจวัตรการออกกำลังกายที่หลากหลาย และจะมีการอัปเดตทุกสัปดาห์ เพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เป็นเรื่องที่ดีมากที่รู้ว่าเพลงของศิลปินของเราจะไม่เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถด้านฟิตเนสได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายอีกด้วย”

แอพ David Lloyd Playlist สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากwww.davidlloydplaylist.comพร้อมทดลองใช้งานฟรี 28 วันสำหรับสมาชิกใหม่ทุกคน

ENDS

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ติดต่อสำนักงานเดวิดลอยด์กด Leisure เมื่อ 01707 289833 หรืออีเมล press@davidlloyd.co.uk

เกี่ยวกับ David Lloyd Leisure Group

David Lloyd Leisure Group มีคลับ 81 แห่งในสหราชอาณาจักรและอีก 10 แห่งทั่วยุโรป ซึ่งประกอบด้วย David Lloyd Clubs , Harbor Clubs และ Next Generation รวมถึง David Lloyd Studio แนวถนนแนวใหม่ในเมือง Islington, Putney และ Winchester มีสมาชิกมากกว่า 440,000 คน และมีพนักงาน 6,000 คน ซึ่งรวมถึงทีมสุขภาพและฟิตเนสผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,800 คน ในขณะที่มีสัญญาบริการจากนักเทนนิสมืออาชีพมากกว่า 400 คน

ในทุกคลับ David Lloyd Leisure มีสระว่ายน้ำมากกว่า 150 สระ (ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นในร่ม) และมีคลาสออกกำลังกายมากกว่า 10,000 คลาสต่อสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ เด็ก 20,000 คนเรียนว่ายน้ำที่ David Lloyd Leisure และ 14,000 คนเรียนรู้การเล่นเทนนิส สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับแร็กเก็ตนั้นเหนือ

ชั้นด้วยสนามเทนนิส 700 สนาม ( http://www.davidlloyd.co.uk/home/activities/racquets ) รวมถึงสนามแบดมินตัน 180 สนามและสนามสควอช 140 สนาม สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ได้แก่ สปาเพื่อสุขภาพและความงาม คลับเลานจ์พร้อมอินเทอร์เน็ตฟรี สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และร้านขายอุปกรณ์กีฬาเฉพาะทางเกี่ยวกับ Universal Music UK

Universal Music UK เป็นแผนกหนึ่งของ Universal Music Group ซึ่งเป็นผู้นำด้านดนตรีระดับโลก โดยมีการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ใน 60 ดินแดน ธุรกิจของบริษัทยังรวมถึง Universal Music Publishing Group ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการเผยแพร่เพลงชั้นนำของอุตสาหกรรมทั่วโลก ค่ายเพลงของ

Universal Music Group ได้แก่ A&M Records, Angel, Astralwerks, Blue Note Records, Capitol Christian Music Group, Capitol Records, Capitol Records Nashville, Caroline, Decca, Def Jam Recordings, Deutsche Grammophon, Disa, Emarcy,

EMI Records Nashville, Fonovisa, Geffen บันทึก, การเก็บเกี่ยว, บันทึก Interscope, บันทึกเกาะ, เพลงมาเชเท, แมนฮัตตัน, MCA Nashville, Mercury Nashville, Mercury Records, Motown Records, Polydor Records, Republic Records, Universal Music

Latino, Verve Music Group, Virgin Records, Virgin EMI Records รวมถึงค่ายเพลงมากมายที่เป็นเจ้าของหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทในเครือของบริษัทแผ่นเสียงทั่วโลก Universal Music Group เป็นเจ้าของแคตตาล็อกเพลงที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง 100 ปีที่ผ่านมาของ

ศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและผลงานของพวกเขา แค็ตตาล็อกของ UMG ทำการตลาดผ่านสองแผนกที่แตกต่างกัน ได้แก่ Universal Music Enterprises (ในสหรัฐอเมริกา) และ Universal Strategic Marketing (นอกสหรัฐอเมริกา) Universal Music Group ยังรวมถึง Global

Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendi รวมถึงค่ายเพลงมากมายที่บริษัทสาขาของบริษัทแผ่นเสียงเป็นเจ้าของหรือจัดจำหน่ายทั่วโลก Universal Music Group เป็นเจ้าของแคตตา

ล็อกเพลงที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง 100 ปีที่ผ่านมาของศิลปินที่โด่งดังที่สุดในโลกและผลงานของพวกเขา แค็ตตาล็อกของ UMG ทำการตลาดผ่านสองแผนกที่แตกต่างกัน ได้แก่ Universal Music Enterprises (ในสหรัฐอเมริกา) และ Universal Strategic Marketing

(นอกสหรัฐอเมริกา) Universal Music Group ยังรวมถึง Global Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendi รวมถึงค่ายเพลงมากมายที่บริษัทสาขาของบริษัทแผ่นเสียงเป็นเจ้าของหรือจัด

จำหน่ายทั่วโลก Universal Music Group เป็นเจ้าของแคตตาล็อกเพลงที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง 100 ปีที่ผ่านมาของศิลปินที่โด่งดังที่สุดในโลกและผลงานของพวกเขา แค็ตตาล็อกของ UMG ทำการตลาดผ่านสองแผนกที่แตกต่างกัน ได้แก่ Universal Music Enterprises (ใน

สหรัฐอเมริกา) และ Universal Strategic Marketing (นอกสหรัฐอเมริกา) Universal Music Group ยังรวมถึง Global Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendi Universal Music

Group เป็นเจ้าของแคตตาล็อกเพลงที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง 100 ปีที่ผ่านมาของศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและผลงานของพวกเขา แค็ตตาล็อกของ UMG ทำการตลาดผ่านสองแผนกที่แตกต่างกัน ได้แก่ Universal Music Enterprises (ในสหรัฐอเมริกา) และ

Universal Strategic Marketing (นอกสหรัฐอเมริกา) Universal Music Group ยังรวมถึง Global Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendi Universal Music Group เป็น

เจ้าของแคตตาล็อกเพลงที่ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง 100 ปีที่ผ่านมาของศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและผลงานของพวกเขา แค็ตตาล็อกของ UMG ทำการตลาดผ่านสองแผนกที่แตกต่างกัน ได้แก่ Universal Music Enterprises (ในสหรัฐอเมริกา) และ Universal

Strategic Marketing (นอกสหรัฐอเมริกา) Universal Music Group ยังรวมถึง Global Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendi ) และ Universal Strategic Marketing (นอก

สหรัฐอเมริกา) Universal Music Group ยังรวมถึง Global Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendi ) และ Universal Strategic Marketing (นอกสหรัฐอเมริกา) Universal

Music Group ยังรวมถึง Global Digital Business, แผนกสื่อและเทคโนโลยีใหม่ และ Bravado ซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้า Universal Music Group เป็นบริษัทในเครือของ Vivendiข้อมูลนี้นำเสนอโดย Cision http://news.cision.com

RTI Surgical? ประกาศผลไตรมาสแรกปี 2557
บรรลุการเติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบปีต่อปีในด้านเวชศาสตร์การกีฬา

เพิ่มแนวทางรายได้ทั้งปี 2557บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 8:30 น. ET24 เมษายน 2557 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันอออลาชัว, ฟลอริดา–( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ค.ศ. 2014 RTI Surgical Inc. (RTI) (Nasdaq:RTIX) บริษัทด้านศัลยกรรมตกแต่งระดับโลก รายงานผลการ

ดำเนินงานสำหรับไตรมาสแรกของปี 2557 ดังนี“ผลประกอบการไตรมาสแรกของเราเกินความคาดหมายและเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของความคหน้าเมื่อเรากลับมาเติบโตของบริษัท”ทวีตนีไฮไลท์ไตรมาสแรก:บรรลุรายได้ 60.7 ล้านดอลลาร์ เกินคำแนะนำรายได้ 58 ถึง 59 ล้านดอลลาร์

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สี่รายการ: map3 ? cellular allogeneic bone graft, MaxFuse? Vertebral Body Replacement System, Aspect? Anterior Cervical Plate System และ nanOss? Bioactive 3D

รายรับทั่วโลกอยู่ที่ 60.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2557 เทียบกับรายรับที่ 40.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2556 รายรับในประเทศอยู่ที่ 54.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2557 เทียบกับรายรับ 36.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2556 อยู่ที่ 5.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี

2014 เทียบกับรายรับที่ 4.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2013 บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ รายรับระหว่างประเทศสำหรับไตรมาสแรกของปี 2014 เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2013 ไตรมาสแรกของปี 2557 รวมเงิน 19.8 ล้านดอลลาร์จากการเข้าซื้อกิจการของไพโอเนียร์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 หากรวมรายรับของไพโอเนียร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2556 และ 2557รายได้ทั่วโลกจะลดลง 3 เปอร์เซ็นต์

Brian K. Hutchison ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “ผลประกอบการไตรมาสแรกของเราเกินความคาดหมายและเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของความคืบหน้าเมื่อเรากลับมาเติบโตของบริษัท” “เรายังคงเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจกระดูกสันหลังโดยตรงและธุรกิจกีฬาโดยตรง ทีมงานทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งบรรลุเป้าหมายในการควบคุมค่าใช้จ่ายและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สี่รายการ”

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2557 บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิสำหรับหุ้นสามัญจำนวน 3.1 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดเต็มที่ 0.05 ดอลลาร์ โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดทั้งหมด 56.5 ล้านหุ้น เทียบกับกำไรสุทธิที่ใช้กับหุ้นสามัญ 1.5 ดอลลาร์ ล้านและกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดเต็ม

ที่ $0.03 สำหรับไตรมาสแรกของปี 2556 อิงจากจำนวนหุ้นที่ปรับลดแล้วทั้งหมด 56.3 ล้านหุ้น บนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GAAP ยกเว้นการปรับบัญชีการซื้อบางอย่าง บริษัทรายงานรายได้สุทธิที่ใช้กับหุ้นสามัญที่ 407,000 ดอลลาร์ และรายได้สุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดเต็มที่ 0.01 ดอลลาร์ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2557 และไตรมาส 2

จากผลประกอบการไตรมาสแรก บริษัทกำลังเพิ่มแนวทางรายได้ทั้งปีสำหรับปี 2557 ปัจจุบันบริษัทคาดว่ารายรับทั้งปีสำหรับปี 2557 จะอยู่ระหว่าง 248 ล้านดอลลาร์ ถึง 253 ล้านดอลลาร์ เทียบกับคำแนะนำก่อนหน้าที่ระหว่าง 245 ล้านดอลลาร์ ถึง 250 ล้านดอลลาร์ บนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GAAP ไม่รวมการผู้ร่างกฎหมายสองคนของฟลอริดายืนหยัดเพื่อเปลี่ยนนโยบายผู้เล่นคิวบาของ MLB23 เมษายน 2014 16:16 น. Eastern Daylight Timแทลลาแฮสซี, ฟลอริดา–( บิสิเนส ไวร์ )–31 ต.ค. ตัวแทนฟลอริดาMatt GaetzและJose Felix Diazกล่าวว่าโรงงานในเมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB) ในรัฐไม่ควรได้

รับสิ่งจูงใจทางภาษีใหม่ เว้นแต่กฎของลีกจะปฏิบัติต่อผู้เล่นลูกของคิวบาอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญโดย Gaetz และ Diaz เรียกร้องให้ MLB ยกเลิกนโยบายที่ล้าสมัยซึ่งสร้างอุปสรรคเพิ่มเติมให้กับสาขาวิชาสำหรับผู้เล่นคิวบาที่ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่มาจากประเทศอื่น กฎหมายที่เสนอจะขัดขวางผู้ค้ามนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อผู้เล่นเบสบอลเหล่านี้

“เมเจอร์ลีกเบสบอลบังคับให้ผู้เล่นทำข้อตกลงกับมารโดยไม่ได้ตั้งใจ”อาสาสมัครมากกว่า 2,000 คนระดมกำลังทั่ววอชิงตันเพื่อร่วมงาน Comcast Cares Day ในวันเสาร23 เมษายน 2557 14:05 น. Eastern Daylight Timลินน์วูด, วอชิงตัน–( บิสิเนส ไวร์ )–27 เม.ย. 61 ในวันเสาร์ที่ 26

เมษายน พนักงาน Comcast ในพื้นที่มากกว่า 2,000 คน และครอบครัว เพื่อน และหุ้นส่วนในชุมชนจะ “ทำการเปลี่ยนแปลง” ขณะที่พวกเขาอาสาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าหนึ่งโหล อาสาสมัครที่เว็บไซต์ทั่ววอชิงตันเป็นส่วนหนึ่งของ Comcast ของ 13 TH Comcast Cares วัน

วัน Comcast Cares ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือนเมษายนในช่วงเดือนอาสาสมัครแห่งชาติ เป็นวันให้บริการที่เป็นลายเซ็นของ Comcast และ NBCUniversal และเป็นงานอาสาสมัครองค์กรวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี่คือรายการของโครงการใน Western Washington และ Spokane:

อเบอร์ดีน: Grays Harbor ประวัติศาสตร์อำนาจท่าเรือ กลุ่มนี้เพิ่งเข้ายึดพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่าเรือที่เป็นฐานสำหรับเรือสูง นอกจากทำความสะอาดพื้นที่ 80 เอเคอร์แล้ว Comcasters และอาสาสมัครในชุมชนอื่นๆ จะประกอบราวกันตกสำหรับการติดตั้งในภายหลัง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ผู้คน

จะสามารถเดินเลียบบริเวณท่าเรือเก่าแก่ริมน้ำได้Bellingham: Camp Kirbyร่วมกับ Camp Fire Samish Comcasters จะช่วยเตรียมค่ายให้พร้อมสำหรับฤดูร้อน อาสาสมัครจะทำความสะอาดและดูดฝุ่นที่พักหลักและห้องครัว ตลอดจนสร้างและบุชั้นวางในห้องครัวและหลุมล้าง และล้างหลังคาห้องโดยสาร

ด้วยแรงดันและทาสีผนังปีนเขาอีกครั้ง อาสาสมัครจะทาสีเสาโทเท็มด้วยน้ำมันลินสีด เตรียมสนามยิงธนูให้พร้อมใช้งาน และทำความสะอาดแขนขาและแปรงทั่วไป

Bremerton: Bremerton Teen Center กับ Boys & Girls Clubs ของ South Puget Sound มูลนิธิ Comcast ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีสำหรับศูนย์แห่งใหม่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นสามปี วันเสาร์ พนักงานของเรา (ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักงานห่างออกไปหนึ่งช่วงตึกเท่านั้น) จะปลูกภูมิทัศน์และ

ตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามEverett: Cascade Boys & Girls Clubโดยความร่วมมือกับ Boys & Girls Clubs ของ Snohomish County อาสาสมัครจะปรับปรุงห้องแล็บคอมพิวเตอร์และทาสี ทำความสะอาดพรม จัดสวน สร้างชั้นวาง และช่วยจัดหาพื้นที่ “ทวีคูณ วัยรุ่น” ใหม่ Comcasters จะสร้างสวนผัก

เพื่อการศึกษาสำหรับเด็ก ๆ เพื่อปลูกพืชของตัวเองในขณะที่พวกเขาศึกษานิสัยการกินเพื่อสุขภาพ พนักงานจะทาสีโรงยิมและขัดพื้นด้วย และพนักงานจะเปลี่ยนแร็คจักรยานที่ถูกขโมยไปและยึดกับคอนกรีต

เอเวอเร็ตต์: วนอุทยาน . Forest Park เป็นสวนป่าขนาด 197 เอเคอร์ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของ Everett โครงการจะรวมถึงการปลูกป่า การตัดแต่งกิ่งเล็กน้อย การกำจัดวัชพืช เช่น การกำจัดสายพันธุ์ที่รุกราน และงานทางเดิน การทำความสะอาดเตียงในสวน การฟื้นฟู และการตกแต่ง

ที่สวยงาม เจ้าหน้าที่ของเมืองกล่าวว่านี่จะเป็นความพยายามอาสาสมัครที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอุทยานแห่งนี้Federal Way: Camp Kilworth , Boy Scouts Camp ร่วมกับ Boy Scouts of America/Pacific Harbors Council #612 Comcasters จะช่วยให้ค่ายนี้เตรียมพร้อมสำหรับฤดูร้อน

โครงการประกอบด้วย การล้างแรงดันบริเวณเวทีค่าย บริเวณโถงดับเพลิง ด้านหน้าที่พัก และทางเดิน อาสาสมัครจะขุดหลุมเสาธงและสิ่งกีดขวาง ทาสีด้านหลังสนามยิงธนู เปลี่ยนพื้นในพื้นที่ตั้งแคมป์ ติดตั้งเสาและเปลี่ยนตาข่ายบรรทุกสินค้าบนทางขวาง สร้างหลุมไฟ ขุดคู และติดตั้งเสาธง

เคิร์กแลนด์: Juanita โรงเรียนมัธยม พนักงานจะตกแต่งโรงเรียนให้สวยงามโดยการขจัดต้นไม้ที่รกและเศษซาก คลุมด้วยหญ้าคลุมดิน ถอนวัชพืช และปลูกดอกไม้Orting: วอชิงตันทหารบ้าน พนักงาน Comcast จะสร้างโรงเก็บของใหม่เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในบ้านสำหรับสนามเบสบอลของชุมชน ทาสีเคลือบ

ป้องกันบนราวจับและระเบียง เปื้อนม้านั่งในสวนสาธารณะ และจัดสวนทั่วไป มีการวางแผนโครงการเพิ่มเติมสำหรับสุสานที่อยู่ติดกัน รวมถึงการทำความสะอาดศิลาฤกษ์ การทาสีโครงสร้างไม้ และการจัดสวน

ซีแอตเทิล: การ ทำความสะอาดพื้นที่ใกล้เคียงในเขตนานาชาติ นี่คือหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่ Comcast ในวอชิงตันเคยดำเนินการในเชิงภูมิศาสตร์ Comcasters จะร่วมมือกับงานประจำปี “ID Spring Clean” เพื่อรวบรวมอาสาสมัครเกือบ 600 คนมารวมกัน และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ที่เกินกำหนด นี่

เป็นสถิติสำหรับหุ้นส่วนที่ยอดเยี่ยมจำนวนหนึ่งที่ Comcast ในวอชิงตันได้ร่วมงานด้วยในโครงการเดียว นี่คือรายการบางส่วน:ซีแอตเทิล ไชน่าทาวน์/หน่วยงานอนุรักษ์และพัฒนาเขตระหว่างประเทศ (SCIDpdaผู้ตรวจสอบระหว่างประเทสมาคมพัฒนาชุมชนระหว่างอิม (InterIm CDบริการให้คำปรึกษาและส่งต่

เอเชีย (ACRSรศ. ของ Asian American Professionals -Seattle (NAAAP-Seattle)สุขภาพชุมชนระหว่างประเทศ (ICHS)ศูนย์บริการข้อมูล

จี(CISCความกังวลของนิกเคอิผู้นำชุมชนเอเชีย (ACLFเขตพัฒนาธุรกิจในไชน่าทาวน์/เขตระหว่างประเทศ (CIDBIA)ศูนย์การศึกษาเดนิส หลุย (DLECเทตในซีแอตเทิล (TISSpokane: Lisa Stiles-Gyllenhammer Club ใน Meadสำหรับสโมสร Boys & Girls ของ Spokane County Comcastersจะทาสี ทำความสะอาด สร้างตู้และทำการปรับปรุงอื่น ๆ เพื่อทำให้คอมเพล็กซ์สว่างสดใสและมีความสุขสำหรับเยาวชน

ทาโคมา: ศูนย์ความหวังเด็กและครอบครัวหลากวัฒนธรรม . ในบรรดาโครงการต่างๆ ที่นี่คือการปรับสภาพพื้นที่เล่นของพวกเขา สร้างพื้นที่ใหม่เพื่อจัดเรียงและจัดเก็บเงินบริจาค ปลูกสวน และวาดภาพฝาผนัง Comcasters จะสร้างโต๊ะปิกนิก รื้อเรือนกระจกเก่า และสร้างเรือนกระจกใหม่แทน

เทนิโน: วูล์ฟ เฮเวน . Comcasters จะทำการติดตั้งโซ่ตรวนและรั้วไม้ซีดาร์ เปลี่ยนผนัง ทาสีในร่มและกลางแจ้ง และทำความสะอาดพื้นที่บางส่วน เช่น ดึงวัชพืชและกวาดเศษซาก

สถานที่ต่างๆ: ใน ปีนี้ ทีมงานได้จัดโครงการเจาะเลือดสี่แห่งในเมือง Auburn, Fife, Puyallup และ Spokane โดยร่วมมือกับ Cascade Regional Blood Services และ Inland Northwest Blood Center

มูลนิธิ Comcast จะมอบทุนให้กับองค์กรพันธมิตรชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศในนามของทุกคนที่อาสาสมัครในวัน Comcast Cares เงินช่วยเหลือจะช่วยให้พันธมิตรชุมชนของ Comcast ดำเนินภารกิจในการให้บริการชุมชนตลอดทั้งปี จนถึงปัจจุบัน Comcast Foundation ได้มอบเงินสนับสนุนมากกว่า 14 ล้าน

เหรียญสหรัฐให้กับองค์กรพันธมิตร เพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามของอาสาสมัครของเราในวัน Comcast Cares

แนวคิด เว็บรับแทงบอล สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการที่ Source Communications – และแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Source ช่วยสร้างธุรกิจให้กับลูกค้าเช่น CohnReznick, Amtrak, Brand USA, Buffalo Wild Wings, Hewlett-Packard, NY/NJ Super Bowl Host Committee, SONY, ร้านอาหาร SUBWAY, Wise Snacks และอีกมากมาย . Source นำเสนอโซลูชันแบบองค์รวมแก่ลูกค้าผ่านความสามารถภายในองค์กรที่ครอบคลุมและครบวงจร: การโฆษณา การสร้างแบรนด์ การส่งข้อความ การวางแผน/การซื้อสื่อ และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล ตลอดจนแนวคิดการสนับสนุนด้านกีฬา การเจรจา การนำไปใช้ การเปิดใช้งานและการประเมิน Source ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2526 โดยยังคงความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสร้างสรรค์ และมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าเกินความคาดหวังของลูกค้า นอกเหนือจากการโฆษณาแล้ว ความเชี่ยวชาญพิเศษยังรวมถึงแฟรนไชส์ ??การค้าปลีกและการตลาดด้านเทคโนโลยี การตลาดด้านกีฬา การสร้างเนื้อหา และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการส่งข้อความ แนวทางการตลาดเชิงธุรกรรมของ Source ขับเคลื่อนการเข้าชม สร้างโอกาสในการขาย เพิ่มยอดขาย หล่อเลี้ยงความภักดี และสร้างแบรนด์

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแฮคเกนแซค รัฐนิวเจอร์ซี และมีสำนักงานอยู่ที่ลาจอลลา แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน ดีซี และคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ พนักงานของ Source ที่มีผู้เชี่ยวชาญกว่า 60 คนหลงใหลในธุรกิจของเราเช่นเดียวกับธุรกิจของลูกค้าของเรา เราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ทุ่มเท กระตือรือร้น และชาญฉลาด ที่คุณวางใจได้สำหรับแนวคิดที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์และการดำเนินการที่ไร้ที่ติ

David Lloyd Leisure และ Universal Music ผนึกกำลังเพื่อเปิดตัวแอปเพลย์ลิสต์ David Lloyd
24 เมษายน 2557 08:33 น. เวลาออมแสงตะวันออก
แฮทฟิลด์, อังกฤษ–( บิสิเนส ไวร์ )– 23 ก.ค. เดวิด ลอยด์ เลเชอร์ ( http://www.davidlloyd.co.uk/home ) ได้ร่วมมือกับ Universal Music UK เพื่อเปิดตัว David Lloyd Playlist ซึ่งเป็นแอพเพลงพิเศษที่มุ่งส่งเสริม ประสิทธิภาพระหว่างออกกำลังกาย

“ความร่วมมือของเรากับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย (http://www.davidlloyd.co.uk/home/goals) ที่ David Lloyd Leisure เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแอพเพลงและฟิตเนสที่ทันสมัย ”

ทวีตนี้
แอปนี้สร้างขึ้นร่วมกับนักจิตวิทยาการกีฬาชั้นนำ โดยได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มสุขภาพ กีฬา เว็บจีคลับ เว็บรับแทงบอล และการพักผ่อนชั้นนำของยุโรป และบริษัทเพลงชั้นนำของสหราชอาณาจักรในการริเริ่มร่วมกันครั้งแรกในลักษณะเดียวกัน