บาคาร่าออนไลน์ สมัคร GClub การอธิบายเพิ่มเติม ZIIBET

บาคาร่าออนไลน์ สมัคร GClub ให้รวม (i) การเปิดเผยผลการดำเนินงานตามส่วนงาน ซึ่งจะมีด้านล่างใน “ผลการดำเนินงานตามส่วนงานโดยละเอียด” และหมายเหตุ 3 ของงบการเงินรวมที่แนบมาด้วย และ (ii) การแก้ไข การแบ่งประเภท

ของต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่าย

ายได้รวมและผลการทำกำไรรายได้สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2014 เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีอันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่ม

รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“OIBDA ที่ปรับปรุง”)สำหรับ ไตรมาสที่สองของปี 2557 เพิ่มขึ้น 0.8% โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายใน

การดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

บริษัทอ้างถึงมาตรการทางการเงินบางอย่างที่ไม่ได้นำเสนอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) ซึ่งรวมถึง OIBDA, OIBDA ที่ปรับปรุงแล้ว, กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่เป็นของผู้ถือหุ้น TWC, EPS เจือ

จางที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระ อ้างถึงหมายเหตุ 4 ของงบการเงินรวมที่แนบมาด้วยสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของบริษัทเกี่ยวกับ Time Warner Cable

Time Warner Cable Inc. (NYSE:TWC) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิดีโอ ข้อมูลความเร็วสูง และเสียงรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยเชื่อมต่อลูกค้า 15 ล้านรายเข้ากับความบันเทิง ข้อมูล และอื่นๆ Time Warner Cable Business

Class นำเสนอบริการข้อมูล วิดีโอ และเสียงแก่ธุรกิจทุกขนาด บริการ

backhaul เสาส่งสัญญาณมือถือแก่ผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และระดับองค์กร โฮสติ้งที่เปิดใช้งานคลาวด์ แอพพลิเคชั่นและบริการที่มีการจัดการ Time

Warner Cable Media ซึ่งเป็นหน่วยงานขายโฆษณาของ Time Warner Cable นำเสนอโซลูชันการโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่แก่บริษัทระดับชาติ ระดับภูมิภาค บาคาร่าออนไลน์ และระดับท้องถิ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของ Time

Warner Cable ได้ที่www.twc.com , www.twcbc.com

และwww.twcmedia.comรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินและผู้ใช้บริการจะรวมอยู่ในตารางได้รับความนิยมโพสต์บนเว็บไซต์ของ บริษัท ฯ นักลงทุนสัมพันธ์ที่www.twc.com/investors

ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพทการประชุมทางโทรศัพท์กำไร Time Warner Cable สามารถได้ยินอยู่ที่ 08:30 ET ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2014 เพื่อฟังโทรเข้าชมwww.twc.com/investorsข้อควรระวังเกี่ยวกับ

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เอกสารนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความเหล่านี้อิงตามความคาดหวังหรือความเชื่อในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และอาจมี

ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่าง

มากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในแถลงการณ์ในที่นี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน เทคโนโลยี กลยุทธ์ และ/หรือกฎระเบียบ และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ Time Warner Cable Inc.

รวมถึงการควบรวมกิจการที่เสนอ กับคอมคาสท์ คอร์ปอเรชั่น ข้อมูลรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้สามารถพบได้ในการยื่นโดย Time Warner Cable Inc. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสใน

แบบฟอร์ม 10-Q Time Warner Cable ไม่มีภาระผูกพันและขอปฏิเสธภาระผูกพันดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น

OIBDA หมายถึงรายได้จากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย D&A หมายถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย อื่นๆ ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่าย สุทธิ รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ และรายได้สุทธิที่เป็นของส่วนได้

เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม กำไรสุทธิของ TWC เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

TWC กำไรต่อหุ้นปรับลดหมายถึงกำไรสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดของผู้ถือหุ้นสามัญ TWC EPS ที่ปรับลดสะท้อนถึงกำไรต่อหุ้นปรับลดที่มากขึ้นซึ่งคำนวณโดยใช้วิธีสต็อกซื้อคืนหรือวิธีแบบสองชั้น

การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้:

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการจัดอันดับและข้อกำหนดการใช้งานของการให้

คะแนนดังกล่าวยังมีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอน

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ด้วย FITCH อาจให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนซึ่งนัก

วิเคราะห์เป้าหมายอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรป สามารถพบได้ในหน้าสรุปกิจการสำหรับผู้ออกบัตรรายนี้บนเว็บไซต์ของ Fitch

ไม่รวมถึงกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอนาคตที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือการจำหน่ายโดยไม่ได้วางแผน กิจกรรมอื่นๆ ในตลาดทุนที่เป็นไปได้ หรือการด้อย

ค่าในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นหรือค่าชดเชย

(2) รวมถึงผลกระทบของการจำหน่ายที่จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่ยังไม่ได้ออกซึ่งถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งได้รวมไว้แล้วสำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้น 1 ต่อหุ้นปรับลด

การบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ

บริษัทเชื่อว่า FFO (รวมกับการนำเสนอ GAAP เบื้องต้น) เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานเสริมที่เป็นประโยชน์และเป็นตัวชี้วัดที่ได้รับการยอมรับซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ REIT National

Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”) ระบุไว้ในสมุดปกขาวเรื่อง Funds from Operations เมื่อเดือนเมษายน 2545 ว่า “การบัญชีต้นทุนในอดีตสำหรับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สันนิษฐานโดยปริยายว่า

มูลค่าของสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างคาดการณ์ได้เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในอดีตเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาด นักลงทุนในอุตสาหกรรมจำนวนมากได้พิจารณาการนำเสนอผลการดำเนินงาน

ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้การบัญชีต้นทุนในอดีตว่าไม่เพียงพอด้วยตัวเอง”

FFO ตามที่ NAREIT กำหนดคือ “รายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (คำนวณตาม GAAP) ไม่รวมกำไร (หรือขาดทุน) จากการขายหรือค่าเสื่อมราคาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการดำเนินงานที่คิดค่าเสื่อมราคา บวกค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จำหน่าย และหลังการปรับปรุง สำหรับหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้าที่ไม่ควบรวมกิจการ” NAREIT ระบุเพิ่มเติมว่า “การปรับสำหรับหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้าที่ยังไม่รวมบัญชีจะถูกคำนวณเพื่อสะท้อนถึงเงินทุนจากการดำเนินงาน

บนพื้นฐานเดียวกัน” บริษัททำการปรับเปลี่ยนบางอย่างใน FFO ซึ่งเรียกว่าเป็น FFO ที่เกิดซ้ำ เพื่อบัญชีสำหรับรายการที่ไม่เชื่อว่าเป็นตัวแทนของผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมการได้มาและจำหน่ายไป ค่าชดเชยและกำไร (หรือขาดทุน) จากการชำระหนี้ บริษัทยังเชื่อด้วยว่า FFO ที่เกิดซ้ำเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานหลักที่มีประโยชน์ซึ่งเอื้อต่อการเปรียบเทียบช่วงเวลาทางการเงินในอดีต

บริษัทเชื่อว่านักวิเคราะห์ทางการเงิน นักลงทุน และผู้ถือหุ้นจะได้รับบริการที่ดีกว่าโดยการนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งเกิดจาก FFO และมาตรการ FFO ที่เกิดซ้ำ วิธีการคำนวณ FFO และ

Recurring FFO ของบริษัทอาจแตกต่างไปจากวิธีการที่ใช้โดย REIT อื่น ดังนั้นจึงไม่อาจเทียบได้กับ REIT อื่นดังกล่าว การวัดผลการปฏิบัติงานหลักเสริมที่เอื้อต่อการเปรียบเทียบช่วงเวลาทางการเงินในอดีต บริษัทเชื่อว่านัก

วิเคราะห์ทางการเงิน นักลงทุน และผู้ถือหุ้นจะได้รับบริการที่ดีกว่าโดยการนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งเกิดจาก FFO และมาตรการ FFO ที่เกิดซ้ำ วิธีการคำนวณ FFO และ Recurring FFO ของ

บริษัทอาจแตกต่างไปจากวิธีการที่ใช้โดย REIT อื่น ดังนั้นจึงไม่อาจเทียบได้กับ REIT อื่นดังกล่าว การวัดผลการปฏิบัติงานหลักเสริมที่เอื้อต่อการเปรียบเทียบช่วงเวลาทางการเงินในอดีต บริษัทเชื่อว่านักวิเคราะห์ทางการเงิน

นักลงทุน และผู้ถือหุ้นจะได้รับบริการที่ดีกว่าโดยการนำเสนอผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่เทียบเคียงกันได้ซึ่งเกิดจาก FFO และมาตรการ FFO ที่เกิดซ้ำ วิธีการคำนวณ FFO และ Recurring FFO ของบริษัทอาจแตกต่างไป

จากวิธีการที่ใช้โดย REIT อื่น ดังนั้นจึงไม่อาจเทียบได้กับ REIT อื่นดังกล่าว

บริษัทใช้ NOI ซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เป็นการวัดผลการปฏิบัติงานภายใน และเชื่อว่า NOI ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากสะท้อนให้

เห็นเฉพาะรายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ ระดับทรัพย์สินและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา สะท้อนถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานจากแนวโน้มของอัตราการเข้าพัก อัตราค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและ

กิจกรรมการจัดหาและจำหน่ายไปโดยเปล่าประโยชน์ ในข่าวเผยแพร่นี้ บริษัทได้ให้ข้อมูล NOI บนพื้นฐานคุณสมบัติเดียวกัน ข้อมูลที่ให้บนพื้นฐานคุณสมบัติเดียวกันรวมถึงผลลัพธ์ของทรัพย์สินที่บริษัทรวบรวม

นำเสนอ FFO, FFO ที่เกิดซ้ำ และ NOI ทรัพย์สินเดียวกันเพื่อช่วยนักลงทุนในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้ง FFO, FFO ที่เกิดซ้ำ หรือ NOI ที่มีทรัพย์สินเหมือนกัน (i) ไม่ได้หมายถึงกระแสเงินสดจากการดำเนิน

งานตามที่กำหนดโดย GAAP (ii) ไม่ได้บ่งชี้ถึงเงินสดที่มีเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับความต้องการด้านกระแสเงินสดทั้งหมด รวมถึงความสามารถในการแจกจ่าย (iii) เป็น ทางเลือกแทนกระแสเงินสดเพื่อเป็นตัววัดสภาพคล่อง หรือ

(iv) ควรพิจารณาเป็นทางเลือกแทนรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ (ซึ่งกำหนดตาม GAAP) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทเชื่อว่ารายได้ (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของ Equity One เป็นการวัดทางการเงิน

แบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดกับ FFO และ FFO ที่เกิดซ้ำ ในขณะที่รายได้ (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนหักภาษีและการดำเนินการที่ยกเลิกคือการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดย

ตรงที่สุดกับ NOI การกระทบยอดของมาตรการเหล่านี้กับมาตรการ GAAP ที่เปรียบเทียบกันได้นั้นได้ระบุไว้ในตารางที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2014 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (“FASB”) ได้ออกการปรับปรุง (ASU 2014-08) เกี่ยวกับเกณฑ์สำหรับการรายงานการดำเนินงานที่ยกเลิกซึ่งมีผลในอนาคตที่จะเริ่มในปี 2015 ตามที่ได้รับ

อนุญาต บริษัทได้เลือกที่จะนำมาใช้ก่อน มาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุง ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 กิจกรรมที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ขายหรือถือไว้เพื่อขายจะไม่ถูกรวมเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกใน

งบการดำเนินงานรวมอีกต่อไป การนำ ASU มาใช้และการนำ ASU ไปใช้ส่งผลให้การดำเนินการของการจัดการในช่วงเวลาปัจจุบันบางประเภทถูกจัดประเภทภายในการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในแถลงการณ์การดำเนินงานรวมแบบ

ย่อของเราข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์/เว็บแคสต์

บริษัท Equity One จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ตามเวลาตะวันออก เพื่อทบทวนผลประกอบการและผลการดำเนินงานไตรมาสที่สองของปี 2557 ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และ

ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ สามารถเข้าถึงรายได้โดยกด (888) 317-6003 (สหรัฐฯ), Fathom Events และ NBC Sports Group ร่วมมือกันนำ Barclays Premier League 2014-15 Soccer Season มาคัดเลือกโรงภาพยนตร์ในสหรัฐฯ

แฟน ๆ ชาวอเมริกันจะได้รับประสบการณ์แถวหน้าของผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลและลีกดังที่ถ่ายทอดสดในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.

23 กรกฎาคม 2557 12:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกCENTENNIAL, โคโลราโด–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2558 ฟุตบอลได้หยั่งรากลึกในสหรัฐอเมริกาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และตอนนี้แฟนฟุตบอลหน้าใหม่และที่รู้จักกันมา

นานจะได้รับโอกาสในการชมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกบนหน้าจอขนาดใหญ่

อย่าง Fathom Events และ NBC Sports กลุ่มทีมขึ้นนำเสนอ“ Barclays Premier League LIVE ”เริ่มวันเสาร์ที่ 16 ส.ค. ชาวอเมริกันจะได้มีโอกาสชมผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษ – แชมป์ลีก แมนเชสเตอร์ ซิตี้, เอฟเอ คัพ เจ้าของ

อาร์เซนอล, เชลซี, ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เอฟ

เวอร์ตัน, ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ร่วมกับลีกชั้นนำที่เหลือของอังกฤษ – ในการฉายภาพและเสียงที่ล้ำสมัยในสถานที่ที่เลือกทั่วประเทศในวันเสาร์ตลอดฤดูกาลของพรีเมียร์ลีก

“ในซีรีส์กีฬาภาพยนตร์ ‘ครั้งแรก’ ที่เป็นความร่วมมือกับ NBC Sports Group แฟน ๆ ในโรงภาพยนตร์สามารถคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ Barclays Premier League เต็มรูปแบบราวกับว่าพวกเขาอยู่ที่สนามกีฬาที่มีชื่อ

เสียงแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร”

ทวีตนี้ตั๋วสำหรับ“บาร์เคลย์พรีเมียร์ลีกสด”มีให้บริการที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานกล่องโรงละครและออนไลน์ที่www.FathomEvents.com เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดจะนำเสนอในตลาดเลือกผ่านไสวออกอากาศเครือข่ายดิจิตอล

สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของสถานที่โรงละครและราคาแวะไปที่เหตุการณ์ลึกเว็บไซต์ (โรงภาพยนตร์และผู้เข้าร่วมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

“บาร์เคลย์พรีเมียร์ลีกสด”ในละครซีรีส์ kicks off ที่ 10 am ET ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมเพื่อให้แน่ใจว่าดีที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดการแข่งขันอัพที่มีความสำคัญในลึกโรงภาพยนตร์เหตุการณ์ของเกมในแต่ละสัปดาห์จะมีการ

ประกาศ เมื่อวันอังคารก่อน ขอแนะนำให้แฟนๆ ตรวจสอบFathomEvents.com ทุก

สัปดาห์เพื่อดูว่ามีเกมใดบ้าง การเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมโรงละครจะมีการผลิตขึ้นเป็นพิเศษในช่วงพักครึ่งเวลา ซึ่งนำเสนอผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ BPL บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึก “เฉพาะในโรง

ภาพยนตร์” จากอังกฤษ

แม้กระทั่งก่อนความตื่นเต้นของฟุตบอลโลกปีนี้ ความหลงใหลในฟุตบอลของแฟนฟุตบอลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นเมื่อ NBC Sports Group เริ่มออก

อากาศการแข่งขัน Barclays Premier League ในฤดูกาล 2013-14 The Nielsen Co. ระบุ บริษัท The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co.

ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen

Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The

Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. ระบุ The Nielsen Co. รายงานว่าชาวอเมริกันจำนวน 32 ล้านคนที่รับชมรายการในพรีเมียร์ลีกของชาวอเมริกันจำนวน 32 ล้านคนเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 32 ล้านคน

แฟน ๆ ของกีฬาเล่นที่สูงที่สุดและระดับความบันเทิงส่วนใหญ่จะพบมากที่จะเชียร์เกี่ยวกับช่วง“บาร์เคลย์พรีเมียร์ลีกสด”ฉาย นั่นเป็นเพราะว่าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเต็มไปด้วยนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกหลายคน Barclays Premier

League เป็นบ้านของซุปเปอร์สตาร์ฟุตบอลระดับนานาชาติมากมาย รวมถึง David Beckham และ Cristiano Ronaldo ผู้เล่นหลักในปัจจุบัน ได้แก่ :

Sergio Aguero จากอาร์เจนตินาผู้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอเด็น อาซาร์ สดจากการเล่นให้กับเบลเยียมในฟุตบอลโลก ทำประตูและสร้างประตูให้เชลซี
สตีเวน เจอร์ราร์ด แห่งลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องจากหลาย ๆ คนว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ทิม ฮาวเวิร์ด ผู้รักษาประตูที่กล้าหาญและทำลายสถิติของทีมชาติสหรัฐฯ ชาย ผู้ซึ่งทำประตูให้เอฟเวอร์ตัเมซุต โอซิล กองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เซ็นสัญญาสโมสรกับอาร์เซนอลเมื่อฤดูกาลที่แล้โรบิน ฟาน เพอร์ซี่ กองหน้าตัวฉกาจ

จากเนเธอร์แลนด์ที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดด้วย;

Wayne Rooney ฮีโร่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอังกฤษแดเนียล สเตอร์ริดจ์ เกิดในเบอร์มิงแฮมในมิดแลนด์ของอังกฤษ ซึ่งเป็นกองหน้าให้กับลิเวอร์พูยาย่า ตูเร่ จากไอวอรี่โคสต์ เป็นมิดฟิลด์ที่ทรงพลังของแมนเชสเตอร์ ซิตี

จอห์น เทอร์รี่ อดีตทีมชาติอังกฤษและกัปตันทีมเชลซีคนปัจจุบันละอื่น ๆ อีกมากมาย.

จอห์น รูบีย์ ซีอีโอของ Fathom Events กล่าวว่า “เป็นที่แน่ชัดจากการสนับสนุนทีมสหรัฐอเมริกาในฟุตบอลโลกที่หลั่งไหลมาทั่วประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งชาอเมริกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กอดและติดตามกีฬาที่โดดเด่นนี้ “ในซีรีส์

กีฬาภาพยนตร์ ‘ครั้งแรก’ ที่เป็นความร่วมมือกับ NBC Sports Group แฟน ๆ ใน
โรงภาพยนตร์สามารถคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์ Barclays Premier League เต็มรูปแบบราวกับว่าพวกเขาอยู่ที่สนามกีฬาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร”

Fathom Events ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานด้วยการนำเสนอรายการกีฬาชั้นนำในโรงภาพยนตร์ของประเทศ มีตั้งแต่การแข่งขันชกมวยอาชีพและศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสาน ไปจนถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

แบบพิเศษ ไปจนถึงโลกแห่งการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และอีกมากมายเกี่ยวกับ AC JV, LLC

Fathom Events เป็นเจ้าของโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ AC JV, LLC ฟาทอม เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงทางเลือก นำเสนองานบันเทิงที่ไม่ซ้ำใครในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงการแสดงสดความละเอียดสูงของ

Metropolitan Opera ศิลปะการแสดง การแข่งขันกีฬาที่สำคัญ ดนตรี

คอนเสิร์ต, ซีรีส์ตลก, การแสดงบรอดเวย์, รายการต้นฉบับที่มีดาราดังในวงการบันเทิง, สารคดีที่เกี่ยวข้องกับสังคมพร้อมคำถามและคำตอบของผู้ชม และอีกมากมาย นอกจากนี้ งาน Fathom จะพาผู้ชมไปเบื้องหลังและนำเสนอ

สิ่งพิเศษที่ไม่เหมือนใคร สร้างประสบการณ์ความบันเทิงขั้นสุดยอดสำหรับแฟน ๆ ทุก

วัย เป็นเจ้าของร่วมโดยสามโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา AMC Entertainment Inc. (NYSE: AMC), Cinemark Holdings, Inc. (NYSE: CNK) และ Regal Entertainment Group (NYSE: RGC) เครือข่ายถ่ายทอด

สดดิจิทัลของ Fathom (“DBN”) เป็นเครือข่ายการออกอากาศ

ภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ นำการถ่ายทอดสดไปยังสถานที่มากกว่า 750 แห่งใน 171 Designated Market Areas? (รวมถึง 50 อันดับแรกทั้งหมด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.fathhomevents.com .เกี่ยวกับ

เอ็นบีซี สปอร์ต กรุ๊ป

NBCUniversal ผ่านทาง NBC Sports Group ได้รับสิทธิ์สื่อของสหรัฐฯ แต่เพียงผู้เดียวใน Barclays Premier League ผ่านข้อตกลงหลายปีที่เริ่มในฤดูกาล 2013-14 ตามข้อตกลง NBCUniversal กลายเป็นผู้ถือสิทธิ์สื่อภาษา

อังกฤษและสเปนแต่เพียงผู้เดียวในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกทั้งหมด 380 นัดใน

ทุกแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ในสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและคุณสมบัติของ NBC Sports Group รวมถึงการแถลงข่าว ภาพถ่าย ความสามารถและประวัติผู้บริหารและ headshots โปรดไปที่

NBCSportsGroupPressBox.com ( http://nbcsportsgrouppressbox.com )

21st Century Fox อนุมัติการควบรวมกิจการทีวีดาวเทียมของยุโรป New Sky จะกลายเป็นช่องธุรกิจเพย์ทีวีชั้นนำของยุโรป
บริษัทจะโอนผลประโยชน์ของ Sky TV ในอิตาลีและเยอรมนีไปยัง BSkyB โดยจะถือหุ้น 39.1% ของการร่วมทุน BSkyB ที่ขยายตัว และรับเงินสดและทรัพย์สินมูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์

บริษัทจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนในปีงบประมาณ 2558 ภายใต้ข้อตกลงใหม่25 กรกฎาคม 2014 09:45 น. Eastern Daylight Timeนิวยอร์ก – ( BUSINESS WIRE ) – บริษัท 21st Century Fox (NASDAQ: FOXAFOX) ประกาศ

ในวันนี้ถึงความตั้งใจที่จะโอนหุ้นใน Sky Italia และ 57.4% ของหุ้นใน Sky Deutschland ไปยัง BskyB เพื่อสร้าง – โดยการรวมสถานีเหล่านี้ – นิติบุคคลที่โดดเด่นในตลาดโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป

เพื่อแลกกับการโอนหุ้น 21st Century Fox จะได้รับจาก BSkyB มูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงเงินสด 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นของ BSkyB 21% ในช่อง National Geographic Channels International ซึ่ง

จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 21st Century Fox ถึง 73%

นอกจากนี้ 21st Century Fox จะใช้ประโยชน์จากข้อเสนอขายหุ้นของ BSkyB โดยการซื้อหุ้น BSkyB เพิ่มเติมอีกประมาณ 900 ล้านดอลลาร์ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทไว้ที่ 39.1% จำนวนเงินสุทธิของรายได้เงินสด

(หลังหักภาษี) ที่ 21st Century Fox จะได้รับหลังจากธุรกรรมนี้เสร็จสิ้นจะอยู่ที่ประมาณ 7.2 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงการทำธุรกรรมอยู่ภายใต้การอนุมัติด้านกฎระเบียบ

“เราเชื่อเสมอมาว่าการรวมช่องสัญญาณในยุโรปของ Sky จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการร่วมทุนนี้และผู้ถือหุ้นของเรา” James Murdoch ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ 21st Century Fox กล่าว – Pan-European Sky TV จะ

ให้ประโยชน์แก่สมาชิกเป็นหลัก ซึ่งสามารถเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและประสบการณ์ของผู้บริโภคที่เติมเต็มด้วยการบูรณาการกิจกรรมของพวกเขาอย่างเต็มรูปแบบ ธุรกรรมนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่ 21st Century Fox วางไว้ในการลดความซับซ้อนของโครงสร้างที่มีอยู่

ในขณะที่เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา

“ในส่วนของ 21st Century Fox การทำธุรกรรมถูกกำหนดโดยความปรารถนาของบริษัทที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับการลงทุนส่วนบุคคลของ Sky ในขณะที่ตระหนักถึงมูลค่ายุติธรรมของพวกเขา และทำให้เรามีส่วนร่วมในผลประโยชน์

อย่างต่อเนื่องของ Sky ผ่านส่วนได้เสียของเราในบริษัทที่ขยายและมีอำนาจ

Chase Carey ประธานและ CEO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ 21st Century Fox กล่าว – ธุรกรรมนี้จะเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบันของเราอย่างมาก ทำให้เราบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานหลักของเรา และ

สร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นของเราจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในปีงบประมาณ 2558 เราจะดำเนินโครงการซื้อคืนหุ้นต่อไป

Rupert Murdoch ประธานและซีอีโอของ 21st Century Fox กล่าวว่า “ข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการซื้อคืนหุ้นจะมีผลโดยไม่คำนึงถึงการเข้าซื้อกิจการและการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากบริษัท “สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ 21st

Century Fox คือการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ และเราพิจารณาเฉพาะการทำข้อตกลงที่จะบรรลุเป้าหมายของเราเท่านั้น”คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ พ.ศ. 2538 ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานและอยู่ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และ

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่แท้จริง บริษัทต่างๆ จะแตกต่างอย่าง

มากจากผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่แสดงหรือคาดการณ์ไว้ในข้อความหรือข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ความคาดหวังหรือสมมติฐานใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งแสดงไว้ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาด

การณ์ล่วงหน้า จะขึ้นอยู่กับแผนปัจจุบันและความคาดหวังของฝ่ายบริหาร และได้

แสดงออกมาด้วยความสุจริตใจและอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองได้ว่า ว่าความคาดหวังหรือสมมติฐานดังกล่าวจะได้รับการตระหนักหรือจะสะท้อนให้เห็นในความเป็นจริง “ข้อความคาด

การณ์อนาคต” ที่มีอยู่ในการสื่อสารนี้จัดทำขึ้นในวันที่เผยแพร่ และบริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับแยกต่างหากจิ้งจอกศตวรรษที่ 21

21st Century Fox เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเคเบิล ดาวเทียม จ่ายต่อการรับชม ออกอากาศและภาพยนตร์ชั้นนำของโลกในหกทวีปทั่วโลก ด้วยสมาชิกเกือบ 1.5 พันล้านรายที่ใช้ภาษาท้องถิ่นห้าสิบภาษาทุกวัน 21st Century Fox

มีเครือข่ายเคเบิลและการออกอากาศทั่วโลกและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง

ช่องทีวี FOX, FX, FXX, FS1, Fox News Channel, Fox Business Network , Fox Sports, Fox Sports Network, ช่อง National Geographic, MundoFox, STAR India รวมถึงสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น 28 แห่งในสหรัฐอเมริกา

และช่อง Fox International กว่า 300 ช่อง สตูดิโอ

ภาพยนตร์ทเวนตี้เซ็นจูรี่ฟ็อกซ์ฟิล์ม, และสตูดิโอผลิตรายการโทรทัศน์ Twentieth Century Fox และ Shine Group บริษัทยังให้บริการเนื้อหาระดับพรีเมียมแก่สมาชิกหลายล้านคนผ่านบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกในยุโรป

และเอเชีย รวมถึง Sky Deutschland และ Sky Italia รวมถึงการถือหุ้นใน BSkyB และ Tata Sky สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 21st Century Fox กรุณาเยี่ยมชม:www.21CF.com.

ข้อความต้นฉบับในภาษาต้นฉบับเป็นประกาศฉบับที่เป็นทางการและถูกต้อง ข้อความของการแปลมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้เท่านั้น จัดทำขึ้นเพื่อให้เข้าใจหนังสือแจ้งได้ง่ายขึ้นเท่านั้น และควรตีความโดยสัมพันธ์กับข้อความต้นฉบับ

ซึ่งเป็นเวอร์ชันเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

โอซาก้า, ญี่ปุ่น–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 Panasonic Corporation มีความร่วมมือระดับโลกกับ FUTBOL CLUB BARCELONA (FC Barcelona) ซึ่งจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึงมีนาคม

2559 ด้วยความร่วมมือนี้ Panasonic ร่วมมือกับ FC Barcelona ในด้านการตลาด กิจกรรมและนำความหลงใหลในฟุตบอลมาสู่ผู้คนทั่วโลก

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 Panasonic ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในการโปรโมต VIERA ทั่วโลกในฐานะ “FC Barcelona Official TV” ซึ่งรวมถึงการแสดงฟุตเทจการแข่งขัน 3 มิติในร้านค้า การจัดแสดงหน้าร้าน

แคมเปญสินค้า และการใช้ตราสินค้าและภาพลักษณ์ ของ FC Barcelona บนเว็บไซต์และหน้า Facebook ของบริษัท

Panasonic VIERA ซึ่งเป็น ‘FC Barcelona TV’ อย่างเป็นทางการกำลังดำเนินการโปรโมตทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการเปิดตัว Star Generator แอปกล้องถ่ายรูปในสมาร์ทโฟน และ BARCA CLOCK Screen Saver ซึ่งจะเปลี่ยน

เดสก์ท็อปพีซีของคุณให้เป็น Camp Nou ซึ่งเป็นสนามเหย้าของ FC Barcelona
Star Generator แอพกล้องสมาร์ทโฟน

ตอนนี้คุณสามารถเห็นตัวเองในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์หรือทีวีที่เรียงรายไปด้วยดารา FC Barcelona เช่น Neymar Jr. และ Messi คุณยังสามารถแชร์รูปภาพที่คุณสร้างบน Facebook, Twitter หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ แล้ว

ส่งให้เพื่อนๆ ทางอีเมล

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Panasonic Star Generator]http://www.panasonic.com/global/consumer/viera/app/stargenerator ดาวน์โหลดเวอร์ชัน Androihttps://play.google.com/store/apps/details?id=air

.HeroGenerator&h-iOS เวอร์ชัน ดาวน์โหลhttps://itunes.apple.com/us/app/panasonic-star-generator/id556487710?mt=8BARCA CLOCK โปรแกรมรักษาหน้าจอพีซี

Panasonic VIERA ให้ผู้ใช้ได้สัมผัสกับความตื่นเต้นและความตื่นเต้นของการแข่งขันกีฬาในระดับคุณภาพสูงสุด เราทำให้เป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของเราเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด ด้วยข้อตกลงความร่วมมือกับ FC

Barcelona ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก Panasonic กำลังช่วยเผยแพร่ความสุขของกีฬาไปทั่วโลก

โปรแกรมรักษาหน้าจอพีซีนี้ให้คุณเพลิดเพลินไปกับภาพถ่ายของผู้เล่นดาวเด่นของ FC Barcelona ขณะใช้งานจริงหรือในภาพหายากของฉากฝึกซ้อมพร้อมกับเพลงไพเราะ คุณยังจะได้เซอร์ไพรส์ในบางช่วงเวลาของวันอีกด้วย!

[เรียนรู้เพิ่มเติมและดาวน์โหลด Barca Clock Screen Saver]http://www.panasonic.com/global/consumer/viera/fcbarcelona_download/
[Video] Barca Clock คืออะไรhttps://www.youtube.com/watch?v= Bs1SfrDXEVsลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

เหตุใดผู้ชื่นชอบกีฬาจึงเลือก VIERAhttp://www.panasonic.com/global/consumer/viera/fcb_2014Panasonic เข้าสู่สัญญาความร่วมมือระดับโลกกับ FC

Barcelonhttp://news.panasonic.net/archives/2013/0719_23342.htmหน้าแรกของ Panasonihttp://www.panasonic.com/

Fitch: การขายสินทรัพย์ของ FOX ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการแสวงหา Time Warner
25 กรกฎาคม 2014 14:41 น. Eastern Daylight Time
ชิคาโก–( BUSINESS WIRE )–16 ต.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์เชื่อว่าการตัดสินใจของ Twenty-First Century Fox, Inc. (FOXA) ในการโอนธุรกิจดาวเทียมออกอากาศตรงของยุโรปไปยัง British Sky Broadcasting Group plc (BSkyB)

ในธุรกรรมมูลค่าประมาณ 9.3 ดอลลาร์ พันล้านบาทช่วยปรับปรุงสถานะสภาพคล่องของบริษัทและความยืดหยุ่นทางการเงินโดยรวม การพิจารณาสำหรับการแลกเปลี่ยนประกอบด้วยเงินสด 8.6 พันล้านดอลลาร์และดอกเบี้ย 21%

ของ BSkyB ใน National Geographic Channels International และจะสร้างรายได้สุทธิประมาณ 7.2 พันล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

FOXA ยังได้ประกาศการต่ออายุการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2015 ของบริษัท ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่เกินกว่ารุ่น FCF จะถูกรวมไว้ในการจัดอันดับปัจจุบันของ FOXA โดยที่เลเวอเรจยังคงต่ำกว่าเกณฑ์

3.0x ของ Fitch สำหรับอันดับเครดิต ‘BBB+’ ในปัจจุบันของ FOXA

จากมุมมองของ Fitch FOXA มีความยืดหยุ่นทางการเงินที่จำเป็น โดยส่วนใหญ่ผ่านการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกรรมที่ประกาศในวันนี้ พร้อมกับการสร้างกระแสเงินสดอิสระที่คาดหวัง (FCF) เพื่อ

รักษาอันดับความน่าเชื่อถือ ‘BBB’ หากบริษัทเลือกที่จะดำเนินการต่อไป การเข้าซื้อกิจการ Time Warner, Inc. (TWX) ก่อนหน้านี้ Time Warner ได้ปฏิเสธการเสนอราคาที่ไม่พึงประสงค์ของ FOXA ที่ 85 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่ง

ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ไม่ออกเสียง 1.531 FOXA และเงินสด 32.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น Time Warner

หากธุรกรรมระหว่าง FOXA และ Time Warner เกิดขึ้นจริง Fitch จะมีระดับความอดทนภายในระดับการจัดอันดับที่มีอยู่ หากบริษัทที่ควบรวมกันในขั้นต้นดำเนินการนอกเหนือพารามิเตอร์ของการจัดอันดับ ‘BBB+’ โดยต้องมี

แผนการยกเลิกการยกระดับที่น่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยลด ยกระดับให้สะท้อนถึงอันดับเครดิตภายในขอบเขตการจัดอันดับของฟิทช์ (โดยทั่วไปคือ 12 ถึง 18 เดือนสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ) Fitch เชื่อว่าแผน

การยกเลิกการยกระดับน่าจะรวมถึงการขายสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ DBS ของ FOXA ในอิตาลีและเยอรมนี นอกเหนือจากการขายสินทรัพย์ที่จำเป็นเพื่อขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ในความเห็นของ Fitch การเข้าซื้อกิจการ TWX ที่เป็นไปได้ไม่ได้แก้ไขการขาดดุลเชิงกลยุทธ์ที่มีนัยสำคัญใดๆ ภายในสินทรัพย์และพอร์ตธุรกิจของ FOXA ฟิทช์ถือตำแหน่งเชิงกลยุทธ์โดยรวมของ FOXA ในด้านที่สูง เนื่องจาก

ธุรกิจประกอบด้วยเครือข่ายเคเบิลที่แข็งแกร่ง สตูดิโอโทรทัศน์และภาพยนตร์ชั้นนำ เครือข่ายโทรทัศน์ระดับประเทศที่มีสิทธิ์รายการกีฬาที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์ออกอากาศทางโทรทัศน์ในท้องถิ่น และธุรกิจดาวเทียมออกอากาศ

ทางตรงระหว่างประเทศ FOXA แต่ละคน’

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของขนาดศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ Time Warner ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในการลงทุนเพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมและการผลิต ซึ่งนำไปสู่การสร้างเนื้อหาและ

การพัฒนาแบรนด์ที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะเดียวกัน Fitch ยังตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ การปฏิบัติงาน และด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว ความต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงยังคงแข็ง

แกร่งในตลาดปลายทางหลักทั้งหมด (การออกอากาศ เครือข่ายเคเบิล และวิดีโอการสมัครรับข้อมูลตามคำขอ) ฟิทช์ยังคงเชื่อต่อไปว่าหน่วยงานที่ควบคุมการสร้างและการผลิตเนื้อหาวิดีโอคุณภาพสูงที่ ‘ต้องมี’ จะอยู่ในตำแหน่งที่

ดีกว่าเพื่อแก้ไขปัญหาทางโลก รวมถึงรูปแบบการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายทางเลือก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการรับชมแบบเลื่อนเวลา และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากแหล่งวิดีโอ

ออนไลน์ ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การกระจายตัวของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับ Time Warner เกิดขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงการรวมกิจการภายในภาคโทรคมนาคมและโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งรวมถึง

การเข้าซื้อกิจการ Time Warner Cable, Inc. ที่รอดำเนินการของ Comcast Corporation และการซื้อ DIRECTV ที่เสนอโดย AT&T, Inc. ซึ่งสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อโปรไฟล์การดำเนินงาน

จุดศูนย์กลางของการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ Time Warner คือการสร้างสตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมเมอร์รายการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกระดับพรีเมียม HBO ที่มีความ

สามารถในการสร้าง ผลิต และแจกจ่ายเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดึงดูดใจผู้ชมในวงกว้างผ่านแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย บนพื้นฐานระดับโลก การเพิ่มธุรกิจเครือข่ายเคเบิลของ Time Warner (รวมถึงพอร์ตสิทธิด้านกีฬา

ที่น่าอิจฉาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านั้น) และตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่งของสตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์ของ Time Warner ที่ Warner Bros. ช่วยเพิ่มพอร์ตสินทรัพย์ที่มีอยู่ของ FOX และอาจช่วยให้ FOX สามารถ

รักษารูปแบบการกำหนดราคาที่ดีได้ สำหรับธุรกิจของพวกเขาและปกป้องความสามารถในการดึงดูดผู้ชม

จากมุมมองด้านเครดิต กรณีพื้นฐานของ Fitch ถือว่าราคาซื้อ 100 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยพิจารณาเป็นเงินสด 50 ดอลลาร์ต่อหุ้นและส่วนที่เหลือเป็นหุ้นสามัญที่ไม่มีสิทธิออกเสียงของ FOXA Fitch ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีพื้นฐานไม่ควรตี

ความว่าเป็นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ Time Warner หรือเกณฑ์หรือข้อ

จำกัดสำหรับหมวดหมู่การจัดอันดับใดๆ แต่นำมาแสดงเพื่อเป็นตัวอย่าง ฟิทช์ตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมว่าจะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหนี้ และผู้ถือพันธบัตรจะได้รับประโยชน์จากทั้งธุรกิจของ FOX และ Time Warner และ

กระแสเงินสด Fitch ประมาณการว่า FOX จะออกตราสารหนี้ประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 6 เท่า ณ ช่วงเวลา LTM สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2014 เลเวอเรจแบบมืออาชีพประกอบด้วยการประสานค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้ 1 พันล้านดอลลาร์ เลเวอเรจแบบมืออาชีพลดลงเหลือ 4.9

เท่า โดยสมมติว่ามีรายได้จากการขายสินทรัพย์สุทธิ 10 พันล้านดอลลาร์ กรณี

ของ Fitch สันนิษฐานว่า FOX ใช้นโยบายโครงสร้างทุนแบบอนุรักษ์นิยมโดยกำจัดการซื้อหุ้นคืนเป็นส่วนใหญ่ ลดการจ่ายเงินปันผล และการสร้างกระแสเงินสดอิสระโดยตรงไปจนถึงการลดหนี้ กรณีพื้นฐานของ Fitch ประมาณการ

ว่าการสร้าง FCF ของนิติบุคคลที่ควบรวมกันนั้นประมาณ 9% ของรายได้ในขั้นต้นและเติบโตเป็นเกือบ 11% ของรายได้ภายในขอบเขตอันดับเครดิตของ Fitch นอกจากนี้ เลเวอเรจแนวโน้มที่ต่ำกว่า 3.5 ภายในกรอบเวลาเดียว

กันและลดลงถึง 3 เท่าภายในสามปีของการปิดธุรกรรมซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำให้โปรไฟล์เครดิตของ FOX แข็งแกร่งภายใน ‘

ในทางกลับกัน หากนิติบุคคลที่ควบรวมกิจการใช้นโยบายการจัดสรรเงินทุนที่เข้มงวดมากขึ้น หรือหากเงื่อนไขการทำธุรกรรมที่ FOXA ยอมรับนั้นมีความก้าวร้าวมากกว่ากรณีพื้นฐานของ Fitch Fitch ยืนยันว่าเป็นการยาก

สำหรับนิติบุคคลที่ควบรวมกันเพื่อรักษาอันดับเครดิตในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ฟิทช์คาดว่าอันดับเครดิตติดลบจะถูกจำกัดไว้ที่สองระดับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘

การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้:

HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความการจัดประเภทและข้อกำหนดการใช้การจัดประเภทดัง

กล่าวยังมีอยู่บนเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM’. การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่

เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้ด้วย FITCH อาจให้บริการอื่นที่ได้รับอนุญาตแก่บุคคลที่ได้รับการจัดอันดับหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของบริการนี้สำหรับการให้คะแนนซึ่งนัก

วิเคราะห์เป้าหมายอยู่ในหน่วยงานที่ลงทะเบียนในสหภาพยุโรป สามารถพบได้ในหน้าสรุปกิจการสำหรับผู้ออกบัตรรายนี้บนเว็บไซต์ของ Fitch

21st Century Fox ตกลงที่จะควบรวม European Satellite Television Holdings บริษัท Sky แห่งใหม่จะกลายเป็นธุรกิจเพย์ทีวีชั้นนำของยุโรป
การโอนหุ้นในอิตาลีและเยอรมนี Sky ไปยัง BSkyB รักษาอัตราส่วนการถือหุ้น 39.1% ในบริษัท BSkyB ที่ขยายตัว รับเงินสดและสินทรัพย์มูลค่า 9.3 พันล้านดอลลาร์

ภายใต้การอนุมัติใหม่ บริษัทจะดำเนินการตามแผนซื้อหุ้นคืนในปีงบประมาณ 2558

28 กรกฎาคม 2557 07:47 น. Eastern Daylight Timeนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21st Century Fox (NASDAQ:FOXA, FOX) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทจะโอน Sky Italia และ 57.4 ของบริษัทที่ถืออยู่ใน Sky Deutschland ให้

กับ BskyB % ของหุ้น และผ่านการควบรวมสินทรัพย์เหล่านี้ เพื่อสร้างผู้นำทีวีดิจิทัลทั่วยุโรป

“การอนุมัติแผนการซื้อหุ้นคืนที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าซื้อกิจการหรือกิจกรรมการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท จุดเน้นของงานของ 21st Century Fox คือการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นใน

ลักษณะที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น เราจะพิจารณาธุรกรรม A เท่านั้น ที่สามารถให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอสำหรับเป้าหมายนี้ ”

ทวีตนี้เมื่อพิจารณาการโอน 21st Century Fox จะได้รับเงินเทียบเท่า 9.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจาก BSkyB ซึ่งรวมถึงเงินสดประมาณ 8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และดอกเบี้ย 21% ของ BSkyB ใน National Geographic

Channels International อัตราส่วนการถือหุ้นของ National Geographic Channel จะเพิ่มขึ้นเป็น 73% นอกจากนี้ 21st Century Fox จะเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ของ BSkyB และจะซื้อหุ้น BSkyB

มูลค่าประมาณ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของ 21st Century Fox ไว้ที่ 39.1% หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมทุกด้านแล้ว รายได้สุทธิหลังหักภาษีของ 21st Century Fox จะสูงถึงประมาณ 7.2 พัน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ข้อตกลงต้องได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ BSkyB และเป็นไปตามเงื่อนไขการทำธุรกรรมปกติให้เสร็จสิ้น

James Murdoch ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ 21st Century Fox กล่าวว่า “เราเชื่อเสมอมาว่าการควบรวมกิจการของบริษัท European Sky รายใหญ่จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ธุรกิจที่ควบรวมกันและผู้ถือหุ้น

ของเรา ในท้ายที่สุด ธุรกิจทั่วยุโรป Sky เป็นประโยชน์อย่างมากต่อลูกค้าเนื่องจาก

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เร็วขึ้นและประสบการณ์ของลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งธุรกิจแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์สามารถนำมาได้จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากธุรกรรมนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ 21st Century Fox

ในการลดความซับซ้อนของโครงสร้างและมอบมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้น เรามอง หวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Jeremy Darroch หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Sky และผู้บริหารคนอื่นๆ เพื่อนร่วมงาน และผู้มีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค์

ของธุรกิจ Sky ในยุโรป เพื่อเปิดบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในธุรกิจ Sky”

Chase Carey ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ 21st Century Fox กล่าวว่า “สำหรับ 21st Century Fox จุดประสงค์ของการทำธุรกรรมนี้คือการเพิ่มมูลค่าการถือครองของบริษัทในธุรกิจ Sky หลายแห่ง โดย

ในขณะเดียวกันก็ยืนยันมูลค่ายุติธรรม ของธุรกิจเหล่านี้ เราจะใช้ผลประโยชน์

ทั้งหมดของเราในบริษัทที่ขยายและปรับปรุงเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่สร้างโดยธุรกิจ Sky ธุรกรรมนี้ช่วยปรับปรุงสภาพคล่องของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทอย่างมาก สามารถสนับสนุนหลักการดำเนินงานที่สำคัญของเรา

ได้แก่ การคืนทุนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการนี้ เราจะดำเนินการตามโครงการซื้อหุ้นคืน

ในปีงบประมาณ 2558 ต่อไป และจะมีขึ้นในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยจะประกาศผลผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดของ การอนุมัติการซื้อคืนหุ้นที่อัปเดตจะได้รับแจ้ง”

Rupert Murdoch ประธานและซีอีโอของ 21st Century Fox กล่าวว่า “การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนที่อัปเดตของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าซื้อกิจการหรือกิจกรรมการลงทุนใดๆ ของบริษัท เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น จุด

เน้นของงานของ 21st Century Fox คือการปรับปรุง มูลค่าของผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นมาตรฐาน ดังนั้น เราจะพิจารณาเฉพาะธุรกรรมที่สามารถรองรับเป้าหมายนี้ได้อย่างเต็มที่เท่านั้น”คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 ข้อความเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่

เป็นที่รู้จักและไม่รู้จักซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริง ประสิทธิภาพ หรือผลการพร้อมกับพันของชุมชนทั่วประเทศ

“การจัดการตราสารทุน, สมาคมชอร์พอยท์ และเมืองเลค เอลซินอร์ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานระดับประเทศอันตระการตานี้”

ทวีตนี้งานป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ที่ McVicker Canyon Park, 29355 Grand Avenue ใน Lake Elsinore ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้เวลา

ยามเย็นกับเพื่อนบ้านและเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่ม , เกมส์ ,

รูปภาพ กับมาสคอต Scout the Associa Supports Kids (ASK) พร้อมด้วยการปรากฏตัวพิเศษจากตำรวจท้องที่และหน่วยดับเพลิง National Night Out เปิดให้เข้าชมฟรี

“การจัดการตราสารทุน, สมาคมชอร์พอยท์ และเมืองเลค เอลซินอร์ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานระดับประเทศที่น่าตื่นเต้นนี้” Lisa Locke ประธานและซีอีโอของ Equity Management, CMCA ? , AMS ? , PCAM ?กล่าว

“เหตุการณ์นี้จะเป็นสถานที่ที่จะ 5 สิงหาคมTHการช่วยเหลือปลอดภัยการสนับสนุนและชุมชนปลอดยาเสพติดทั่วทั้งรัฐและประเทศชาติ.”พัฒนาธุรกิจแสดงถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือไม่? ไม่จำเป็น.“การพัฒนาธุรกิจของ Ryan จะมุ่งเน้นที่ความเหมาะสม ไม่ใช่ปริมาณ” Hans Bjordahl ซีอีโอของ Culture Foundry กล่าว “เราควรจะมีความเหมาะสมมากกว่าการตีอย่างรวดเร็วร้อยครั้ง เราทำงานได้ดีที่สุดกับลูกค้าที่นำสิ่งที่มี

ค่ามาสู่โลก และพวกเขาตระหนักดีถึงคุณค่าที่เรามอบให้เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุFitch Rates ธนาคารพันธบัตรอินเดียแนโพลิส, IN’s Downtown TIF Rev Bonds ‘AA’; Outlook มีเสถียรภาพ23 กรกฎาคม 2557 10:38 น. Eastern Daylight Timนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ได้จัดเรตติ้ง

‘AA’ ให้กับพันธบัตรรายได้ธนาคารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อินเดียแนโพลิส (ธนาคารบอนด์) ดังต่อไปนี้$46,610,000 พันธบัตร ซีรีส์ 2014Aพันธบัตรที่ต้องเสียภาษี 3,560,000 ดอลลาร์ ซีรีส์ 2014พันธบัตรดังกล่าวมีกำหนดการเจรจาขายในสัปดาห์ที่ 4 ส.ครายได้จะนำไปใช้ (1) ซื้อ

พันธบัตรรายได้จากการเพิ่มภาษีเมืองอินเดียแนโพลิส ซีรีส์ 2014A, 2014B,

2014C, 2014D และ 2014E ซึ่งจะออกเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแมสซาชูเซตส์อเวนิว สนามกีฬา Market Square โครงการพัฒนาขื้นใหม่และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ Pulliam/Millikan และ (2) เพื่อเป็น

กองทุนสำรองหนีนอกจากนี้ ฟิทช์คงอันดับเครดิต ‘AA’ สำหรับพันธบัตร

ธนาคารประเภทพันธบัตรดังต่อไปนี้ พันธบัตรมูลค่าเพิ่มทุนคงค้างมูลค่า 241.6 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ 1999E พันธบัตรคืนเงินคงค้างจำนวน 146 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ 2009Bพันธบัตรที่ต้องเสียภาษีคงค้าง 115,000 ดอลลาร์ ซีรีส์

2009C;หุ้นกู้ 43.6 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ 2013แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาความ

ปลอดภัยพันธบัตรเป็นข้อผูกมัดที่จำกัดของธนาคารพันธบัตร ซึ่งภายใต้กฎหมายของรัฐอินเดียนา มีอำนาจในการซื้อและขายหลักทรัพย์ของ ‘หน่วยงานที่เข้าเงื่อนไข’ เช่น เมืองอินเดียแนโพลิส (เมือง) เทศมณฑลแมเรียน เขต

เก็บภาษีพิเศษทั้งหมดในเมือง และ หน่วยงานทั้งหมดที่มีการเรียกเก็บภาษีที่สภา

เทศบาลเมืองตรวจสอบแล้วพันธบัตรเป็นภาระผูกพันของธนาคารตราสารหนี้ที่ไม่มีอำนาจจัดเก็บภาษี พันธบัตรจะจ่ายจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นภาษีและกองทุนที่จำนำภายใต้สัญญาผูกมัดเท่านั้น พันธบัตรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม

โดยกองทุนสำรองบริการหนี้มาตรฐานซึ่งเมืองได้ให้คำมั่นสัญญาทางศีลธรรมในการเติม

เต็ม พันธบัตรรองเพิ่มเติมอาจมีการทดสอบพันธบัตรเพิ่มเติม 1.25xตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญ:ความคุ้มครองด้านสุขภาพ: ความคุ้มครองจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นภาษีเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเมืองอินเดียแนโพลิส

(เมือง) – เขตการเพิ่มภาษีในตัวเมืองของแมเรียนเคาน์ตี้ ตลอดจนการขยายขอบเขต

ของเขตคำมั่นสัญญาทางศีลธรรมของเมือง: คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับภาระผูกพันทางศีลธรรมของเมือง (GOs ที่ได้รับการจัดอันดับ ‘AAA’ โดย Fitch, 18 มิถุนายน 2013) ให้การเพิ่มประสิทธิภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่งเนื่องจากการจัด

อันดับเมืองที่สูงและความสำคัญของพื้นที่โครงการที่มีต่อเมือง

ความเข้มข้นของผู้เสียภาษีสูง: เขตนี้มีความเข้มข้นสูง โดย 45% ของรายได้มาจากผู้เสียภาษี 10 อันดับแรก

เงินสำรองบริการหนี้สำรอง: เงินสำรองที่ถือโดยธนาคารตราสารหนี้เกินกว่าระดับที่กำหนดโดยสัญญาจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการชำระหนี้

กติกาที่เพียงพอ: ข้อตกลงทางกฎหมายที่เพียงพอปกป้องผู้ถือหุ้นกู้ความอ่อนไหวในการให้คะแนน:

การเสื่อมสภาพของคุณภาพเครดิตของเมือง: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ในคุณภาพเครดิตหรืออันดับของเมืองอาจส่งผลต่อมูลค่าของการจำนำภาระผูกพันทางศีลธรรมและอันดับของพันธบัตรเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงผู้เสียภาษี: การปรากฏตัวที่ลดลงโดยหนึ่งในผู้เสียภาษีชั้นนำที่ไม่ได้ถูกแทนที่อาจทำให้รายได้ภาษีลดลงอย่างมากประวัติเครดิต:

เขตหรือที่เรียกว่าพื้นที่จัดสรรโครงการพัฒนาขื้นใหม่รวม (พื้นที่จัดสรร) ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนาขื้นใหม่แปดแห่ง (ซึ่งหกแห่งถูกรวมเข้าด้วยกันในปี 2529) บวกกับการเพิ่มพื้นที่บางส่วนที่เพิ่มในต้นปี 2555 ซึ่งทั้งหมดตั้งอยู่ใน

เขตธุรกิจกลาง ของใจกลางเมือง พื้นที่จัดสรรเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของเมืองการจัดสรรพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขยายและการก่อสร้าง

พื้นที่จัดสรรมีความหลากหลายและรวมถึงอาคารที่พักอาศัยและสำนักงาน โรงแรม ร้านค้าปลีก การขายส่งและโรงงานผลิต ได้รับประโยชน์จากธุรกิจการประชุม การพัฒนาด้านกีฬา และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้ย่านดาวน์ทาวน์ของอินเดียแนโพลิสมีการฟื้นฟู ส่วนสำคัญของการฟื้นฟูนี้เกิดขึ้น

ตั้งแต่การเปิดศูนย์การค้า Circle Center ในปี 2538 โดยครอบคลุมพื้นที่สองช่วงตึกของเมือง เช่นเดียวกับการขยายสำนักงานใหญ่ของ Eli Lilly และการเปิดโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาขนาดใหญ่ล่าสุด

ได้แก่ การก่อสร้างโรงแรมสำนักงานใหญ่ JW Marriott Convention Center แห่งใหม่มูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเปิดในปี 2554

รายได้จากการเพิ่มภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราที่ดีโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในฐานภาษีและหนี้บริการในระดับที่มั่นคง มูลค่าการประเมินอสังหาริมทรัพย์และส่วนบุคคล (AV) ทั้งหมดสำหรับปีงบประมาณ 2014 อยู่ที่ 3.2 พันล้าน

ดอลลาร์ ซึ่งการประเมินมูลค่าพื้นฐานคิดเป็น 524.7 ล้านดอลลาร์หรือต่ำ 16.4% AV

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 14% ในปี 2555, 12% ในปี 2556 และ 14% ในปี 2557 อันเป็นผลมาจากโครงการ JW Marriott และ City Way ที่เผยแพร่ทางออนไลน์ รวมถึงการพัฒนาอื่นๆ ในพื้นที่

ผู้เสียภาษีอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคล 10 อันดับแรกคิดเป็น 57.3% ของ AV ปี 2014 ในพื้นที่จัดสรร ผู้เสียภาษีรายใหญ่ที่สุดคือ Eli Lilly and Co. (IDR ‘A’, Outlook Stable) ที่ 36% รายได้จากการเพิ่มภาษีที่เกิด

จากทรัพย์สินส่วนบุคคลคิดเป็น 19% ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นภาษีอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินส่วนบุคคลรวมกันโดยประมาณความคุ้มครองบริการหนี้เพื่อสุขภาพ

ในปีงบประมาณ 2556 รายได้จากการเพิ่มภาษีครอบคลุมหนี้อาวุโสและหนี้ด้อยคุณภาพ 2.08 เท่า (x) เมื่อครบกำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 ของพันธบัตรอาวุโสชุด 1992D ไม่มีหุ้นกู้อาวุโสคงค้างและเขตมีพันธสัญญาที่จะไม่

ออกหุ้นกู้อาวุโสเพิ่มเติมใด ๆ ความครอบคลุมที่คาดการณ์ไว้ของภาระหนี้รายปี

สูงสุด (MADS; ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2558) สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิมีเพียงพอที่ 1.98x ส่วนที่โดดเด่นของพันธบัตรภาระผูกพันรองที่โดดเด่นคือพันธบัตรการแข็งค่าของทุนซึ่งมีการจัดชั้นอย่างสม่ำเสมอในโครงสร้างค่าตัดจำหน่ายโดยรวม

กองทุนสำรองหลายแห่งให้การสนับสนุนเพิ่มเติม

พันธบัตรแต่ละชุดมีกองทุนสำรองบริการหนี้ที่เป็นเงินสดมาตรฐาน ชุด 2014A และชุด 2014B จะมีกองทุนสำรองการชำระหนี้รวมกัน ปัจจุบันธนาคารตราสารหนี้มีกองทุน TIF Stabilization Fund มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ และกอง

ทุน Appeals Reserve Fund มูลค่า 22.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมกันเป็น

85% ของ MADS ในขณะที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น เงินเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับหนี้ที่เพิ่มขึ้นทางภาษีคงค้างอย่างถูกกฎหมายเมืองให้การสนับสนุนภาระผูกพันทางศีลธรรม

การจัดอันดับพันธบัตร ‘AA’ สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นจากคำมั่นสัญญาด้านศีลธรรมของเมือง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยข้อผูกมัดทางศีลธรรมของเมือง หากคาดว่ารายได้จะทำให้ข้อกำหนดในการชำระหนี้ไม่เพียงพอและทำ

ให้เกิดการเบิกเงินสำรอง ประธานธนาคารตราสารหนี้จะรับรองความบกพร่องต่อสภาเมือง

ภายใน 90 สมัคร GClub วันนับจากวันดังกล่าว ประมาณการหรือก่อนวันที่ 1 ธ.ค. ของปีงบประมาณที่คาดว่าจะเกิดการขาดดุล แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน และล่วงหน้าการชำระหนี้ 1 ก.พ.

สัญญากับธนาคารพันธบัตรว่าจะดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้รับรองข้อบกพร่องใด ๆ ต่อสภาเทศบาลเมืองภายใน 90 วัน โดยไม่คำนึงว่าจะมีการคาดการณ์ข้อบกพร่องในงบประมาณประจำปีหรือไม่ สภา

สามารถเลือกที่เหมาะสมกับเงินทุนที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มข้อบกพร่องใด ๆ ในกองทุนสำรองหนี้ของพันธบัตรจุดยึดพื้นที่จัดสรร เศรษฐกิจอินเดียแนโพลิสที่ดีต่อสุขภาพ

อินเดียแนโพลิสเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของรัฐและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 12 ของประชากรในสหรัฐอเมริกา ประชากรของเมืองเพิ่มขึ้น 5% จากปี 2000 ถึง 2010 และปัจจุบันมีทั้งหมด 852,866 คน เศรษฐกิจมีความ

หลากหลายและรวมถึงการผลิตยา บริการด้านสุขภาพ บริษัทด้านชีวิตและวิทยาศาสตร์

การผลิตและบริษัทธุรกิจและบริการระดับมืออาชีพอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้นำในการจ้างงานและผลผลิตทางอุตสาหกรรมของเมือง การพัฒนาในเมืองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถของเมืองในการสร้างรายได้จากภาษีและปรับปรุง

โอกาสในการจ้างงาน สำหรับข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมือง ดูคำอธิบายการ

ดำเนินการจัดอันดับของ Fitch สำหรับเมืองอินเดียแนโพลิส IN GOs ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2013ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘

นอกจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์การจัดระดับภาษีแล้ว การดำเนินการนี้ยังได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก Creditscope, S&P/Case-Shiller Home Price Index, IHS Global Insight, Zillow.com และ National Association of Realtors

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกณฑ์การให้คะแนนที่รองรับภาษี’ บาคาร่าออนไลน์ สมัคร GClub (14 ส.ค. 2555);หลักเกณฑ์การจัดระดับภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา’ (14 ส.ค. 2555)เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:เกณฑ์การให้คะแนนที่รองรับภาษี